Διαγωνισμός «ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ «ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ – ΙΛΙΟΝ” ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ” – Ανάρτηση Ανάθεσης Σύμβασης

Σας γνωστοποιούμε ότι με την υπ’ αριθμ. 1312(β)/26.03.2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» ως Προϊσταμένης Αρχής του Ν. 3316/05 (ΑΔΑ: ΒM2Ξ46Ψ8Ο3-ΟΝ4) εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του εν θέματι Διαγωνισμού και η ανάθεση της Σύμβασης στην σύμπραξη «Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»- ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με μέγιστη συνολική αμοιβή όλων των επιμέρους συμβάσεων της συμφωνίας – πλαίσιο επτακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (718.750,00 €), μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η Σύμβαση υπεγράφη στις 17.09.2015.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up