RFP-260/14 – «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY INSURANCE) ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ , Λεωφ.Μεσογείων 191-193, Αθήνα, 11525
Σημείο επαφής- Υπόψη : κ. Αικ. Σαϊτη
Τηλέφωνο : +30 2106792473 Φαξ : +30 2106726126
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : ksaiti@ametro.gr

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η Ασφάλιση Στελεχών Διοίκησης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με ασφαλιστικό πρόγραμμα συγκεκριμένων προδιαγραφών. Το ανώτατο ποσό για το σύνολο των Ζημιών για όλους τους Ασφαλισμένους για όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις, σωρευτικά (συμπεριλαμβανομένων των Εξόδων Υπεράσπισης) θα είναι 20.000.000€ ανά ζημιογόνο γεγονός και 20.000.000€ αθροιστικά για όλη την περίοδο ασφάλισης, ενώ το υπερβάλλον όριο ευθύνης θα είναι 1.000.000€ για κάθε ένα μη Εκτελεστικό Διευθυντικό Στέλεχος και 3.000.000€ αθροιστικά για όλα τα μη Εκτελεστικά Διευθυντικά Στελέχη. Δεν θα υπάρχει απαλλαγή.

Οι επιμέρους όροι του ασφαλιστικού πακέτου έχουν προκαθορισθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες και δίδονται στα τεύχη του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και του Αναδόχου θα είναι για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης μονομερώς της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. μέχρι τη συμπλήρωση επιπλέον έξι (6) μηνών, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.

Η προεκτιμώμενη δαπάνη μικτού ασφάλιστρου για τη διάρκεια του ενός (1) έτους ανέρχεται σε πενήντα εννέα χιλιάδες (59.000,00€) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Ασφαλίστρων. Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη του Συνολικού Μικτού Ασφάλιστρου (περιλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρου) για τη διάρκεια των 18 μηνών, δηλαδή περιλαμβανομένης της τυχόν παράτασης των έξι (6) μηνών, ανέρχεται σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (88.500,00 €).
Προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν κατά την υποβολή των προσφορών τους τραπεζική εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό ίσο με χίλια εκατόν ογδόντα (1.180,00€) ευρώ.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία ανέρχεται σε 5% επί του ποσού της σύμβασης, όπως θα προκύψει από την οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται εταιρείες και επιχειρήσεις ή συμπράξεις εταιρειών ή/και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλισης από το καταστατικό των οποίων σαφέστατα προκύπτει ότι η παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό τους σκοπό και οι οποίες:

  • Έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
  • Έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
  • Έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/97.

Δεκτές επίσης στο διαγωνισμό γίνονται οι συμπράξεις/ κοινοπραξίες μεταξύ των παραπάνω εταιρειών ή/ και επιχειρήσεων με οποιοδήποτε συνδυασμό. Δεν γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή πρακτόρων, ασφαλειομεσιτών και μεσαζόντων εν γένει.

Στοιχεία για τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα των διαγωνιζομένων δίνονται στο τεύχος της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

Κριτήρια ανάθεσης : Χαμηλότερη τιμή

Τα τεύχη του διαγωνισμού χορηγούνται αντί αντιτίμου 10,00 EURΟ. Η τιμή αυτή ισχύει στη περίπτωση παραλαβής των τευχών από τα γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Τα ίδια τεύχη θα αναρτηθούν στη ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., http://www.ametro.gr, στην ενότητα Δελτία Τύπου, Προκηρύξεις.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 3 Νοεμβρίου 2014 Ώρα: 15:00

Δείτε ΕΔΩ την Προκήρυξη σε μορφή .pdf (3,45 MB)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up