Μάρτιος 2014

  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης στο Σταθμό ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προσωρινής αποστράγγισης του πυθμένα και υδατοστεγάνωσης.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η διάστρωση της αποστραγγιστικής στρώσης του πυθμένα στο Σταθμό ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποστράγγιση του πυθμένα στο τελικό δάπεδο εκσκαφής του ανοικτού ορύγματος στο Σταθμό ΝΙΚΑΙΑ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του 1ου και 2ου επιπέδου του κυρίως κτηρίου του Σταθμού ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ καθώς και η κατασκευή των προεντεταμένων αγκυρίων.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up