Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2007 -2013 (ΕΠ – Αττική)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης –  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020″ (ΕΠ – Αττική)

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Απρίλιος 2018

Α. Αναφορικά με τον ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ:
• Στον Πειραιά:
– Από τις εργασίες που ολοκληρώνουν τη γραμμή επέκτασης του ΤΡΑΜ στον Πειραιά, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες: κατασκευής του τροχιοδρόμου στη Βασ. Γεωργίου (από το πέρας του Τινάνειου κήπου μέχρι την Ακτή Μιαούλη), στη διάβαση της Ακτής Μιαούλη και στην Ποσειδώνος, καθώς και της εγκατάστασης της Εναέριας Γραμμής Έλξης στις περιοχές με τελειωμένο τροχιόδρομο.
Β. Αναφορικά με λοιπές εργασίες (αναφορά σε εκτεταμένα μέτωπα εργασιών)
• Στην Ακτή Ποσειδώνος ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής τερματικής στάσης του ΤΡΑΜ.
• Στην Β. Γεωργίου (πλατεία Ρολόι), ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής (αντιστηρίξεις και χωματουργικές εργασίες) και ξεκίνησαν οι εργασίες μονώσεων στεγανολεκάνης για την κατασκευή του νέου υποσταθμού έλξης του ΤΡΑΜ.
• Στην Εθν. Αντιστάσεως (πλατεία Ιπποδαμείας), μετά την εφαρμογή των τελικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, βρίσκονται σε τελικό στάδιο οι εργασίες αστικού σχεδιασμού της περιοχής (νησίδα διαχωρισμού κυκλοφορίας, κ.λπ.)
• Στη στάση ΣΕΦ και την πλατεία Αλικάκου, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες λοιπών προβλεπόμενων εγκαταστάσεων (οικίσκων εξυπηρέτησης της στάσης ΣΕΦ κ.λπ.)
• Σε διάφορες περιοχές του Πειραιά είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης συστημάτων υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων.

Print Friendly, PDF & Email

Μάρτιος 2018

Α. Αναφορικά με τον ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ:
• Στον Πειραιά:
– Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της επιδομής του τροχιοδρόμου (επιδομή – σιδηροτροχιές – ιστοί Catenary), στους οδικούς άξονες: της Εθνάρχου Μακαρίου, της Μ. Ασίας, της Γρ. Λαμπράκη, της Β. Γεωργίου (μέχρι πριν τη Φίλωνος), της Εθν. Αντιστάσεως και της Ομ. Σκυλίτση. Επίσης, έχουν κατασκευαστεί οι συνδέσεις του τροχιοδρόμου της γραμμής επέκτασης του ΤΡΑΜ στον Πειραιά με τον τροχιόδρομο του βασικού έργου στη στάση Ν. Φάληρο (αρχή επέκτασης) και στο ΣΕΦ (πέρας επέκτασης).
– Από τις εργασίες που ολοκληρώνουν τη γραμμή επέκτασης του ΤΡΑΜ στον Πειραιά, σε εξέλιξη βρίσκονται: η κατασκευή του τροχιοδρόμου στην Ποσειδώνος και τον κόμβο Βασ. Γεωργίου και Εθν. Αντιστάσεως, καθώς και η εγκατάσταση της Εναέριας Γραμμής Έλξης στις περιοχές με τελειωμένο τροχιόδρομο.
• Σε λοιπές περιοχές του ευρύτερου δικτύου Τραμ:
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τροποποίησης του τροχιοδρόμου, σε περιοχές του βασικού έργου που επιβλήθηκαν για την εύρυθμη ένταξη στο συνολικό δίκτυο της λειτουργίας της επέκτασης του ΤΡΑΜ προς Πειραιά. Συγκεκριμένα:
– στη στάση Ν. Φάληρο, η εγκατάσταση νέων αλλαγών και η σύνδεση επέκτασης γραμμής Πειραιά με το υπάρχον δίκτυο,
– στη Μουσών, η εγκατάσταση νέας αλλαγής, και
– στο Σύνταγμα, η τροποποίηση της τερματικής στάσης που έγινε διπλή για την εξυπηρέτηση περισσότερων χρηστών.
Β. Αναφορικά με λοιπές εργασίες (αναφορά σε εκτεταμένα μέτωπα εργασιών)
• Κατά μήκος της διαδρομής του Τραμ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες:
– Εγκατάστασης Εναέριας Γραμμής Έλξης.
– Εγκατάσταση του αστικού εξοπλισμού (στέγαστρα κ.λπ.), στις στάσεις του ΤΡΑΜ.
– Εγκατάσταση σηματοδότησης με Τραμ, στους σηματοδοτούμενους κόμβους της διαδρομής του Τραμ.
– Συντήρησης φρεατίων σε περιοχές οδοστρωμάτων κυκλοφορίας.
• Στην Ακτή Ποσειδώνος είναι σε εξέλιξη εργασίες:
– Μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, κατασκευής τροχιοδρόμου και αστικού σχεδιασμού.
• Στην Β. Γεωργίου, είναι σε εξέλιξη εργασίες:
– Χωματουργικών εργασιών για την κατασκευή του νέου υποσταθμού έλξης του ΤΡΑΜ.
• Στη στάση ΣΕΦ και την πλατεία Αλικάκου
– Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες φύτευσης και αστικού σχεδιασμού
– Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες λοιπών προβλεπόμενων εγκαταστάσεων (οικίσκων εξυπηρέτησης της στάσης ΣΕΦ κ.λπ.)
• Σε διάφορες περιοχές του Πειραιά είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης συστημάτων υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up