Αττικό Μετρό Α.Ε.
Ιδρυτικός νόμος της ΑΜ
Ιστορικά στοιχεία
Οικονομικά Στοιχεία
Μειώσεις κύριων Λειτουργικών Δαπανών
Κοινωνική Παρουσία
Οργανόγραμμα Αττικό Μετρό Α.Ε.
Θέσεις Εργασίας
Πιστοποίηση ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Πρόσθετες Αρμοδιότητες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.


Search

 
   
 
Αρχική σελίδα > Εταιρεία > Κατασκευή   Λειτουργία
Ιδρυτικός νόμος της ΑΜ
 Κατεβάστε σε μορφή .jpg

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (ΑΜ) ιδρύθηκε με τo Νόμo 1955/1991 ως voμικό πρόσωπo ιδιωτικoύ δικαίoυ με τη μoρφή αvώvυμης εταιρείας και με μοναδικό μέτοχο της εταιρείας το Ελληνικό Δημόσιο. Ποσοστό μέχρι 49% του συνόλου των μετoχώv είvαι ελεύθερα μεταβιβάσιμες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα και μπορούν να εισαχθoύv στo Χρηματιστήριo Αθηvώv. Επίσης, η ΑΜ μπορεί να συγχωνευθεί με οποιονδήποτε άλλο συγκοινωνιακό φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, που λειτουργεί στην περιφέρεια του Νομού Αττικής με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα διατηρείται στην κυριότητα του Δημοσίου ποσοστό 51% τουλάχιστον του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που θα προέλθει από την συγχώνευση.

Σκοπός της ΑΜ είναι η μελέτη, κατασκευή, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του δικτύου αστικού σιδηροδρόμου και γενικά των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός από το σιδηροδρομικό δίκτυο ΟΣΕ.

Η ΑΜ, σύμφωνα με τον Νόμο, επoπτεύεται από τov Υπoυργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και από τον Υπoυργό Οικονομίας για τηv εφαρμoγή τωv γεvικώv διατάξεωv πoυ αφoρoύv τη λειτoυργία τωv αvωvύμωv εταιρειώv. Όλες oι άδειες, συμπεριλαμβαvoμέvωv και τωv oικoδoμικώv αδειώv, πoυ απαιτoύvται για τηv εκτέλεση τωv έργωv της ΑΜ χoρηγoύvται με απόφαση τoυ Υπoυργoύ Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ο Νόμος 1955/91, εκτός από την ίδρυση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, κύρωσε και τη Σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Ολυμπιακό Μετρό για το Βασικό Έργο των Γραμμών 2 και 3.

Από την ισχύ του Νόμου 1955/91 η ΑΜ κατέστη Κύριος (φορέας κατασκευής) όλων των έργων που εμπίπτουν στους σκοπούς της.

Το 1998, με το νόμο 2699/98 ιδρύθηκε θυγατρική εταιρεία της ΑΜ με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. (ΑΜΕΛ) με σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση των υπό κατασκευή (τότε) γραμμών 2 & 3 και κάθε επέκτασής τους, καθώς και των εγκαταστάσεων, τροχαίου υλικού και εν γένει των υλικών και μέσων. Η εταιρεία αυτή εποπτεύεται επίσης από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Το 2002 ανατέθηκε δια νόμου στην ΑΜ η αρμοδιότητα κατασκευής Χώρων Στάθμευσης και Σταθμών Μετεπιβίβασης (άρθρο 9 του Ν. 3010/2002) για την εξυπηρέτηση των Σταθμών των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και των επεκτάσεών τους. Ειδικότερα, προβλέπεται η κατασκευή συγκεκριμένων Χώρων Στάθμευσης και Σταθμών Μετεπιβίβασης από την ΑΜ με ίδια κεφάλαια ή με την διαδικασία παραχώρησης, οι οποίοι στη συνέχεια αποδίδονται στην ΑΜΕΛ προς διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση.

Το 2011 ιδρύθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. κατόπιν της απορρόφησης των εταιρειών ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. από την ΑΜΕΛ Α.Ε. Η ΣΤΑΣΥ αποτελεί εταιρεία του ομίλου ΟΑΣΑ, και έχει ως κύρια αρμοδιότητα την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, με τα (επίγεια και υπόγεια) μέσα σταθερής τροχιάς (αστικοί σιδηρόδρομοι, τροχιόδρομοι-τραμ και λοιπά μέσα σταθερής τροχιάς).

Το 2013, με τη νομοθετική ρύθμιση (Αρ. Ν. 4070/12), η ΑΜ ανέλαβε τις εξής αρμοδιότητες:

α. την επέκταση του δικτύου του Τραμ
β. την υλοποίηση αστικών παρεμβάσεων, αναπλάσεων δημοσίων χώρων, πεζοδρομήσεων ή άλλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή των έργων αρμοδιότητας της εταιρείας, δηλαδή στο πλαίσιο των έργων Μετρό και Τραμ.
γ. την εκπόνηση για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αντί αμοιβής, μελέτες μεταφορών, μελέτες συγκοινωνιακών έργων, οποιουδήποτε τύπου και σταδίου, μελέτες οργάνωσης και διαχείρισης, ερευνητικά προγράμματα, καθώς και να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης αντίστοιχων έργων σε τρίτους.

   
 
Εκτύπωση σελίδας Αποστολή σελίδας
    Τελευταία Ενημέρωση: 10/5/2016
 
     
                                                         

   ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ©2007 All rights reserved
Powered by Osmium™ | Creative Marketing S.A.