Ιανουάριος 2018

• Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων στις προσβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υλοποίησης της Ε΄ κυκλοφοριακής φάσης, οι εργασίες τοποθέτησης θυρών και οι ΗΜ εγκαταστάσεις (δίκτυο αποχέτευσης).
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της βόρειας πρόσβασης και η εκσκαφή και κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης στη νότια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νότιας πρόσβασης και η εφαρμογή χρωματισμών.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχαιολογικές εργασίες πλησίον των εργασιών μικροπασσάλων αντιστήριξης, στα φρεάτια του κυρίως σταθμού, και των παρακάμψεων των δικτύων ΟΚΩ, στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απόσπασης του ταφικού οικοδομήματος στη νότια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών, τοποθέτησης θυρών καθώς και εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης τελικού επιπέδου στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής στεγάνωσης φρεατίων και προσβάσεων, δαπέδων και ΗΜ εγκαταστάσεων.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εγκαταστάσεις ΗΜ και οι εργασίες για την υλοποίηση της Ε΄ κυκλοφοριακής φάσης.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή δαπέδων.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων επί των τοιχοποιών, κλιμακοστασίου στο φρεάτιο αερισμού 3 καθώς και οι εγκαταστάσεις ΗΜ.
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή ανατολικής εξόδου κινδύνου, η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων καθώς και η κατασκευή κλιμακοστασίων και πεζοδρομίων στη διακλάδωση.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων επί των τοιχοποιών και οι εργασίες επανεπίχωσης.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση κουφωμάτων, η κατασκευή χωρισμάτων και επενδύσεων γυψοσανίδας, η μόνωση δώματος και οι εγκαταστάσεις ΗΜ (σχάρες καλωδίων, αποχέτευση). Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών, η τοποθέτηση πετασμάτων και θυρών στο ΚΕΛ, η κατασκευή αποβάθρας και στηθαίων στο τμήμα VI, η εφαρμογή πυράντοχης βαφής μεταλλικής κατασκευής στο τμήμα IV και η διάστρωση σωλήνων ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης στις αποβάθρες. Στον περιβάλλοντα χώρο, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή δικτύων και φρεατίων στην περιοχή τροχιών μεταξύ κτηρίου 1 και ΚΕΛ.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης σηράγγων και κατασκευής σκυροδέματος πλήρωσης σηράγγων από τον σταθμό Ανάληψη έως τον σταθμό Αγίας Σοφίας.
• Σήραγγες C&C και ΝΑΤΜ: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επίχωσης (τμ. ΙΙ, ΙΙΙ, V) και αποκατάστασης ΟΚΩ (II, III).

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση