Ν. 3316/05 – Ανοικτή Διαδικασία Διαγωνισμός «ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ “EYΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΒΥΡΩΝΑΣ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ” KAI “ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Ανάρτηση Ανάθεσης Σύμβασης

Σας γνωστοποιούμε ότι με την υπ’ αριθμ. 1274(β)/03.07.2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» ως Προϊσταμένης Αρχής του Ν. 3316/05 (ΑΔΑ: ΒΑ4Ν46Ψ8Ο3-ΓΓ3) εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του εν θέματι Διαγωνισμού και η ανάθεση της Σύμβασης στην σύμπραξη «ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»-«ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε. “ΙΣΤΡΙΑ”»-«ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ», η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με μέγιστη συνολική αμοιβή όλων των επιμέρους συμβάσεων της συμφωνίας – πλαίσιο εννιακόσια τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (938.400 €), μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η Σύμβαση υπεγράφη στις 16.12.2014.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up