RFP-256/14 – «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου έργων Μετρό Θεσσαλονίκης»

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ATTIKO METΡO A.E.
Λεωφ. Μεσογείων 191-193, ΑΘΗΝΑ 115 25 ΕΛΛΑΔΑ
Υπόψη: Κ. Σαϊτη Τηλέφωνο(+30) 210 6792351 Φαξ: (+30) 210 6726126
Ηλ. ταχυδρομείο: ksaiti@ametro.gr
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.ametro.gr

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο τίτλος της σύμβασης είναι «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και ο τόπος της παροχής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΛΛΑΔΑ. Κατηγορία Υπηρεσίας αρ.12 (παράρτημα XVIIA της οδηγίας 2004/17/ΕΚ).

Στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού η ΑΜ προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών σε έναν έμπειρο Τεχνικό Σύμβουλο ο οποίος θα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, προκειμένου να υποστηρίξει την ΑΜ στην υλοποίηση τόσο του βασικού έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης όσο και των Επεκτάσεων, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων».

Ο Σύμβουλος υποχρεούται να διαθέσει δυο ομάδες προσωπικού.

Ομάδα 1 – Βασική, περιλαμβάνει εξειδικευμένα στελέχη με ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. που καλύπτουν τις απαιτούμενες θέσεις σύμφωνα με την πρόοδο των έργων.

Ομάδα 2 – Υποστηρικτική, περιλαμβάνει στελέχη γενικής εμπειρίας, που καλύπτουν τις απαιτούμενες θέσεις σύμφωνα με την πρόοδο των έργων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της οργανωτικής δομής της ΑΜ και σε συνεργασία με το προσωπικό της, ο Σύμβουλος θα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς που παρατίθενται:

Α. Υποστηρίζει και συμβουλεύει την ΑΜ σε μελετητικές εργασίες έργων πολιτικού μηχανικού.

 • Στατικές μελέτες – ιδιαίτερα υπογείων έργων, διάνοιξης σηράγγων με μηχανήματα ολομέτωπης κοπής, εξισορροποιητικής πίεσης μετώπων (ΤΒΜ / ΕPB).

Β. Υποστηρίζει και συμβουλεύει την ΑΜ σε μελετητικές εργασίες ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων.

Ιδιαίτερη υποστήριξη από το Σύμβουλο απαιτείται στα:

 • Σημεία αλληλεπίδρασης (μεταξύ των διαφόρων συστημάτων, μεταξύ των συστημάτων και έργων πολιτικού μηχανικού, ως και αυτών με τροχαίο υλικό, κλπ) και διασύνδεση του υπό κατασκευή έργου με τις μελλοντικές επεκτάσεις αυτού.
 • Αμαξοστάσια.
 • Θέματα σηματοδότησης, έλξης, αερισμού και κλιματισμού, τηλεπικοινωνιών, BACS, Τροχαίου Υλικού κλπ.

Γ. Υποστηρίζει την επίβλεψη έργων πολιτικού μηχανικού.

Δ. Υποστηρίζει την επίβλεψη κατασκευής των εργασιών εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων.

Ε. Υποστηρίζει την εκτέλεση δοκιμών συστημάτων και τη θέση σε λειτουργία, που περιλαμβάνει:

 • Οργάνωση και διαχείριση των δοκιμών ολοκληρωμένων συστημάτων που θα εκτελέσουν οι Ανάδοχοι.
 • Οργάνωση και διαχείριση των δοκιμών επιδόσεων για την «απόδοση» του συστήματος που θα γίνουν με την συμμετοχή των Αναδόχων.
 • Οργάνωση και διαχείριση Δοκιμαστικής Λειτουργίας των συστημάτων.

ΣΤ. Παρακολουθεί και υποστηρίζει τη διασφάλιση ποιότητας & ποιοτικού ελέγχου των έργων.

Ζ. Υποστηρίζει και συμβουλεύει την ΑΜ στην παρακολούθηση εκτέλεσης των αρχιτεκτονικών εργασιών.

Η. Υποστηρίζει και συμβουλεύει την ΑΜ σε μελετητικές εργασίες τοπογραφίας.

Θ. Υποστηρίζει και συμβουλεύει την ΑΜ σε γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες.

Ι. Υποστηρίζει και συμβουλεύει την προετοιμασία των τεχνικών τευχών δημοπράτησης για τις Επεκτάσεις.

ΙΑ. Παρέχει συμβουλευτικές Υπηρεσίες, έλεγχο και παρακολούθηση διασφάλισης της αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας, συντηρησιμότητας και ασφάλειας (RAMS των Ηλεκτρομηχανολογικών και Σιδηροδρομικών Συστημάτων ως και του Τροχαίου Υλικού).

ΙΒ. Παρέχει συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα κόστους (νέων τιμών κλπ) , συμβάσεων (ΑΠΕ κλπ) και χρονοπρογραμματισμού.

Ο Σύμβουλος θα γνωμοδοτεί επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με μελέτες, επίβλεψη, ποιότητα, ασφάλεια, συμβάσεις, ποσότητες, κόστος, χρονοδιαγράμματα, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των έργων και των συστημάτων.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή:

Συνολική: 17.989.814,70 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης:

60 μήνες από την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης (άρθρο 23 παρ. 3 ν. 3316/05).

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
  Εγγύηση συμμετοχής ποσού 359.796,00 €. Εγγύηση καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.
 2. Κύριοι Όροι Χρηματοδότησης και πληρωμής
  Η σύμβαση των υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της 5ης Προγραμματικής Περιόδου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.
  Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί τη συμβατική του αμοιβή και δεν περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.3316/05 και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ17γ/05/157/Φ.Ν 439.3/18-10-2006 (ΦΕΚ Β΄1591) Απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
  Οι πληρωμές του Συμβούλου θα γίνονται με μηνιαίες πιστοποιήσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος θα υποβάλλει αντίστοιχους λογαριασμούς που θα συντάσσονται όπως προβλέπεται στο Τεύχος Συγγραφή Υποχρεώσεων.
  Ο Ανάδοχος βαρύνεται με φόρους και τέλη, κρατήσεις κλπ, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
  Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1642/86 για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α’25), ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου.
  Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με το ‘Aρθρο 30 του Ν.3316/05.
  Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κ.λ.π., αναφέρονται στο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
 3. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση
  Κοινοπραξία η σύμπραξη.
 4. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, που διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον την εξής γενική επαγγελματική εμπειρία και στελέχωση:
  • Πτυχίο Ε΄ τάξης στην κατηγορία μελέτης (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων και
  • Πτυχίο Ε΄ τάξης στην κατηγορία μελέτης (8) Στατικές Μελέτες (Μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) και
  • Πτυχίο Ε΄ τάξης στην κατηγορία μελέτης (9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες και
  • Πτυχίο Ε΄ τάξης στην κατηγορία μελέτης (10) Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακές μελέτες και
  • Πτυχίο Ε΄ τάξης στην κατηγορία μελέτης (16) Μελέτες Τοπογραφίας και
  • Πτυχίο Ε΄ τάξης στην κατηγορία μελέτης (21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες

  Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιριών / Γραφείων Μελετών του άρθρου 39 του Ν. 3316/05 και του Προεδρικού Διατάγματος 138/2009 (ΦΕΚ Α’/85/24.09.09).

  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

  • είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν εμπειρία και στελέχωση της ανωτέρω παραγράφου, ή
  • προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου, ή
  • προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής :
   • για την κατηγορία μελέτης 6 , «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων» τουλάχιστον 2 στελέχη 12ετούς εμπειρίας και 1 στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και 4 στελέχη 4ετούς εμπειρίας[i] στην εν λόγω κατηγορία.
   • για την κατηγορία μελέτης 8 , “Στατικές Μελέτες (Μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων” τουλάχιστον 2 στελέχη 12ετούς εμπειρίας και 1 στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και 4 στελέχη 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.
   • για την κατηγορία μελέτης 9 , “ Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες ” τουλάχιστον 2 στελέχη 12ετούς εμπειρίας και 1 στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και 4 στελέχη 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.
   • για την κατηγορία μελέτης 10, «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακές μελέτες» τουλάχιστον 2 στελέχη 12ετούς εμπειρίας και 1 στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και 4 στελέχη 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.
   • για την κατηγορία μελέτης 16, «Μελέτες Τοπογραφίας» τουλάχιστον 2 στελέχη 12ετούς εμπειρίας και 1 στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και 4 στελέχη 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.
   • για την κατηγορία μελέτης 21 , «Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες» τουλάχιστον 2 στελέχη 12ετούς εμπειρίας και 1 στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και 4 στελέχη 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.

   Στη περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας αντίστοιχα μειώνονται οι απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναμο δυναμικό πρέπει να αντιστοιχεί με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν. 3316/05.

 2. Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία εφόσον συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 19 της Προκήρυξης (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταδίκη με τελεσίδικη απόφαση για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με την πληρωμή φόρων και τελών, αποδεδειγμένη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή τη μη παροχή των πληροφοριών αυτών) και όπως αναλυτικά προβλέπεται στο προαναφερθέν άρθρο.
  Περισσότερες πληροφορίες στο Ν. 3316/05 και στην αναλυτική Προκήρυξη.
 3. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στην Προκήρυξη. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται:
  • από την παροχή παρόμοιων με την υπό ανάθεση υπηρεσιών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου κατά την τελευταία δεκαετία.
   Ως παρόμοιες υπηρεσίες νοούνται υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε εργασίες ΠΜ και σε Η/Μ συστήματα υπόγειων σιδηροδρομικών έργων.
  • Να διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό, όπως αυτό προσδιορίζεται αναλυτικά στην Προκήρυξη και σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων».

ΤΜΗΜΑ IV

Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί µε ανοικτή διαδικασία και θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιορισθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Τεχνική Προσφορά (βαρύτητα 75%)
 • Οικονομική Προσφορά (βαρύτητα 25%)

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια και υποκριτήρια ανάθεσης στο άρθρο 22 της Προκήρυξης.

Β: Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού και την υποβολή των προσφορών 

 1. Προθεσμία παραλαβής τευχών: μέχρι τις 16.02.2015 και ώρα 15:00 έναντι καταβολής 15 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία. Επίσης τα τεύχη είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» https://www.ametro.gr. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να παραλάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς από τα γραφεία της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», το οποίο παρέχεται δωρεάν.
 2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 24.02.2015 και ώρα 15:00.
  Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μέχρι τις 02.02.2015 και ώρα 15:00 μπορούν να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη του Διαγωνισμού, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  Οι γραπτές απαντήσεις θα κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 18.02.2015.
 4. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά τις Οδηγίες 89/665, 92/13, 2007/66 και τους Ν.3316/2005 και Ν.3886/2010),κατατίθενται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το τεύχος της Προκήρυξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 28.11.2014.

Δείτε ΕΔΩ την Προκήρυξη σε μορφή .pdf (4,66 MB)
Δείτε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .pdf (625 ΚΒ)
Δείτε ΕΔΩ την Προεκτιμώμενη Αμοιβή σε μορφή .pdf (771 ΚΒ)
Δείτε ΕΔΩ τη Συγγραφή Υποχρεώσεων σε μορφή .pdf (1,15 ΜΒ)
Δείτε ΕΔΩ τα Τεχνικά Δεδομένα σε μορφή .pdf (1,77 ΜΒ)
Δείτε ΕΔΩ το Φάκελο Έργου σε μορφή .pdf (2,63 ΜΒ)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up