RFP-257/14 – «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ , Λεωφ.Μεσογείων 191-193, Αθήνα , 11525
Σημείο επαφής- Υπόψη : κ. Αικ. Σαϊτη
Τηλέφωνο : +30 2106792473, Φαξ : +30 2106726126
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : ksaiti@ametro.gr

Αντικείμενο:

Ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με ασφαλιστικό πρόγραμμα συγκεκριμένων προδιαγραφών, του οποίου το πλαίσιο έχει ήδη προδιαγράψει η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και το κόστος αυτού θα καλύπτει εξ ολοκλήρου η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

  • ασφάλεια ζωής
  • μόνιμη ολική ανικανότητα από ασθένεια
  • ασφάλεια ατυχημάτων
  • ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη στην οποία ασφαλίζονται και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου (σύζυγοι και παιδιά).

Οι επιμέρους όροι του ασφαλιστικού πακέτου έχουν προκαθορισθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες και δίδονται στα τεύχη του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Διάρκεια της Σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες, με δικαίωμα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για παράταση μέχρι τη συμπλήρωση επιπλέον δώδεκα (12) μηνών, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.

Προεκτιμώμενη δαπάνη:

Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη είναι 920.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων του Φόρου Ασφαλίστρων και της Εισφοράς Εγγυητικού Κεφαλαίου, για τη διάρκεια των 24 μηνών, δηλαδή περιλαμβανομένης της τυχόν παράτασης των δώδεκα (12) μηνών.

Εγγυητικές Επιστολές:

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (18.400,00) ευρώ. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία ανέρχεται σε 5% επί του ποσού της σύμβασης, όπως θα προκύψει από την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (2 χρόνια).

Δικαιούμενοι Συμμετοχής:

Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται :

  • οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλισης που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς εγκατάστασης (μέσω υποκαταστήματος) ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
  • οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλισης που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
  • οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλισης που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημόσιων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97.
  • οι συμπράξεις μεταξύ των ανωτέρω εταιρειών (με οποιαδήποτε μορφή, σύμπραξης, κοινοπραξίας κλπ).

Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που παρατίθενται στο τεύχος της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.

Είδος διαδικασίας: Η διαδικασία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι ανοικτή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις (1η Φάση: Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 2η Φάση: Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών).

Κριτήριο ανάθεσης :Η χαμηλότερη τιμή

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών :

Ημερομηνία : 31/10/2014 Ώρα : 15:00
Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για έξι (6) μήνες προσμετρούμενους από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας.

Τα τεύχη του διαγωνισμού χορηγούνται αντί αντιτίμου 10,00 EURΟ. Η τιμή αυτή ισχύει στη περίπτωση παραλαβής των τευχών από τα γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Τα ίδια τεύχη θα αναρτηθούν στη ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., https://www.ametro.gr, στην ενότητα Δελτία Τύπου, Προκηρύξεις.

Ισχύουσα Νομοθεσία-Γλώσσα:

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τα οριζόμενα στα Τεύχη του Διαγωνισμού και το Ν.Δ. 400/70 περί ιδιωτικών επιχειρήσεων ασφαλίσεως, όπως σήμερα ισχύει

Όλα τα έγγραφα που απαιτείται να υποβληθούν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 191-193 & Βλαχάκη 2, ΤΚ 115 25, Αθήνα, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στα τεύχη του διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα τεύχη δημοπράτησης.

Δείτε ΕΔΩ την Προκήρυξη σε μορφή .pdf (2,03 MB)
Δείτε ΕΔΩ την Οικονομική Προσφορά σε μορφή .pdf (141 KB)
Δείτε ΕΔΩ τους Ειδικούς Όρους Ασφάλισης σε μορφή .pdf (1,32 MB)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up