RFP-243/13 – «ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΥΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17/ΕΚ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

ATTIKO METΡO A.E.
Λεωφ. Μεσογείων 191-193, ΑΘΗΝΑ 115 25 ΕΛΛΑΔΑ
Υπόψη: Κ.Σαϊτη Τηλέφωνο(+3) 210-6792473, 210-6792351 Φαξ: (+3) 210-6726126
Ηλ. ταχυδρομείο: ksaiti@ametro.gr
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.ametro.gr

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο τίτλος της σύμβασης είναι “ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΥΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” και ο τόπος της παροχής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ– ΕΛΛΑΔΑ. Κατηγορία Υπηρεσίας αρ.12 (παράρτημα XVIIA της οδηγίας 2004/17/ΕΚ).

Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην ανάθεση συμφωνίας πλαισίου και περαιτέρω στη σύναψη με τον επιλεγέντα ανάδοχο τεσσάρων κατά μέγιστο επιμέρους συμβάσεων εκπόνησης μελετών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και μελετών για τις ανάγκες του Μετρό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα για τα παρακάτω :

(α) Επέκταση προς Εύοσμο:

Η επέκταση αρχίζει μετά τον επίσταθμο του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού του Βασικού Έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Εύοσμο, έχει μήκος χάραξης περίπου 4,5 χλμ και περιλαμβάνει τέσσερις (4) σταθμούς. Στο παραπάνω μήκος περιλαμβάνεται και ο χώρος εναπόθεσης συρμών.

Στην περιοχή αυτή προβλέπεται να εκτελεσθούν α) γεωλογικές έρευνες και γεωλογική μελέτη και β) γεωτεχνικές έρευνες, που θα περιλαμβάνουν γεωτρήσεις με γεωλογικές και γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές καθώς και προγραμματισμό των ερευνών, παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους και αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών.

(β) Επέκταση προς Σταυρούπολη:

Η επέκταση αρχίζει από τον Σταθμό Δημοκρατίας του Βασικού Έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Ευκαρπία, έχει μήκος χάραξης περίπου 5,3 χλμ και περιλαμβάνει πέντε (5) σταθμούς. Στην επέκταση αυτή έχουν μεν εκτελεστεί γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, αλλά θα απαιτηθεί συμπλήρωση των γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών.

(γ) Αμαξοστάσιο Πυλαίας:

Για τις ανάγκες των επεκτάσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Εύοσμο και Σταυρούπολη, θα απαιτηθεί να επεκταθεί το Αμαξοστάσιο Πυλαίας. Η επέκταση αυτή χωροθετείται στην ΒΑ άκρη του υφιστάμενου υπό κατασκευή αμαξοστασίου και έχει εμβαδόν περίπου 51.000 τετραγωνικών μέτρων. Στην περιοχή αυτή θα γίνουν γεωτεχνικές έρευνες, που θα περιλαμβάνουν γεωτρήσεις με γεωλογικές και γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές καθώς και προγραμματισμό των ερευνών, παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους και αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή:

Συνολική: 2.825.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης:

35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
  Εγγύηση συμμετοχής ποσού 56.500,00 ευρώ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού 56.500,00 ευρώ για την υπογραφή της συμφωνίας – πλαίσιο. Πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης για την υπογραφή κάθε επιμέρους σύμβασης ποσοστού 3% επί του ποσού αυτής.
 2. Κύριοι Όροι Χρηματοδότησης και πληρωμής
  Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Μελετών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και οι συμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Οι πληρωμές στον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης και το Ν. 3316/05.
 3. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση
  Κοινοπραξία η σύμπραξη.
 4. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Οι απαιτούμενες κατηγορίες πτυχίων είναι οι εξής :
  • Κατηγορία μελέτης (20) “Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες”, πτυχία τάξεων Γ ή Δ ή Ε.
  • Κατηγορία μελέτης (21) “Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες” πτυχίο τάξεως Δ ή Ε

  Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιριών / Γραφείων Μελετών του άρθρου 39 του Ν. 3316/05 και του Προεδρικού Διατάγματος 138/2009 (ΦΕΚ Α’/85/24.09.09).

  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

  • είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων της ανωτέρω παραγράφου, ή
  • προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου, ή
  • προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:
   • Για την κατηγορία μελέτης (20) “Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες”, τουλάχιστον ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία ή τουλάχιστον ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει οκταετία από τη κτήση του διπλώματος και έχει εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και δύο μελετητές που έχουν συμπληρώσει τετραετία από τη κτήση του διπλώματος και έχουν εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία ή τουλάχιστον δύο μελετητές που έχουν συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος τους και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει οκταετία από τη κτήση του διπλώματός του και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και τέσσερις μελετητές που έχουν συμπληρώσει τετραετία από τη κτήση του διπλώματός τους και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία.
   • Για την κατηγορία μελέτης (21) “Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες”, τουλάχιστον ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει οκταετία από τη κτήση του διπλώματος και έχει εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και δύο μελετητές που έχουν συμπληρώσει τετραετία από την κτήση διπλώματος τους και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία ή τουλάχιστον δύο μελετητές που έχουν συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος τους και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει οκταετία από τη κτήση του διπλώματός του και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και τέσσερις μελετητές που έχουν συμπληρώσει τετραετία από τη κτήση του διπλώματός τους και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία.
 2. Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία εφόσον συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 19 της Προκήρυξης (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταδίκη με τελεσίδικη απόφαση για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με την πληρωμή φόρων και τελών, αποδεδειγμένη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή τη μη παροχή των πληροφοριών αυτών) και όπως αναλυτικά προβλέπεται στο προαναφερθέν άρθρο.
 3. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει (επί ποινή αποκλεισμού) ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία αποδεικνύεται :
  • από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου κατά την τελευταία δεκαετία.
   Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών ανά κατηγορία

   • Γεωλογικές έρευνες και μελέτες,
   • Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές, Εκθέσεις Αποτελεσμάτων Γεωτεχνικής Έρευνας και Εκθέσεις Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών.
  • από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς
   • Υπεύθυνος Εργασιών Υπαίθρου Γεωτεχνικής Έρευνας (όπως προβλέπεται στην προδιαγραφή Ε101-83, Παράρτημα, παρ. 4 όπως συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 6019 παρ. 2 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 29Β/11.02.1986), με αρμοδιότητα την εποπτεία και την ευθύνη ορθής εκτέλεσης των γεωτρήσεων και των επί τόπου δοκιμών: ένας Γεωλόγος (ΠΕ) ή Διπλωματούχος Μηχανικός (ΠΕ) ειδικός σε γεωτεχνικές έρευνες με εμπειρία στην εποπτεία/παρακολούθηση της εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και επί τόπου δοκιμών τουλάχιστον 5 ετών.
   • Υπεύθυνος Εργαστηρίου (ή Υπευθυνοι Εργαστηρίων ):αυτός θα είναι είτε ο αδειοδοτημένος προϊστάμενος (στην περίπτωση άδειας λειτουργίας του ΚΕΔΕ, όπως προβλέπεται στην Υ.Α. αρ. ΔΕΕ/036 ΦΕΚ Β΄ 289/24.03.1998), είτε ο τεχνικός υπεύθυνος υπογραφής (στην περίπτωση διαπίστευσης του ΕΣΥΔ), του συγκεκριμένου εργαστηρίου δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής που θα διατεθεί από τον διαγωνιζόμενο. Σε περίπτωση διάθεσης περισσότερων του ενός εργαστηρίων, ο διαγωνιζόμενος απαιτείται αντίστοιχα να διαθέσει Υπεύθυνους ως ανωτέρω για κάθε εργαστήριο.
   • Γεωλόγοι (ΠΕ) Γεωτρύπανου (όπως προβλέπεται στην προδιαγραφή Ε101-83, Παράρτημα, παρ. 4 και στο Π.Δ. 344/29.12.2000 (ΦΕΚ 297 Α΄), ‘Aρθρο 15, παρ. 5): Πέντε (5) γεωλόγοι, ένας ανά γεωτρύπανο, με τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία στην εποπτεία/παρακολούθηση της εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και επί τόπου δοκιμών.
   • Υπεύθυνος Δοκιμών ‘Aντλησης: ένας (1) Γεωλόγος (ΠΕ) ο οποίος να έχει αποδεδειγμένα προγραμματίσει, παρακολουθήσει, επεξεργαστεί και αξιολογήσει τουλάχιστον μια δοκιμή άντλησης σε ερευνητική υδρογεώτρηση. Ο Υπεύθυνος Δοκιμών ‘Aντλησης μπορεί να είναι κάποιος εκ των Γεωλόγων (ΠΕ) που καλύπτει άλλη θέση εξειδικευμένου προσωπικού της παρούσας παραγράφου (π.χ. Υπεύθυνος Εργασιών Υπαίθρου Γεωτεχνικής Έρευνας, Γεωλόγος Γεωτρύπανου κ.α.)
   • Υπεύθυνος Βάσης Δεδομένων, πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε επεξεργασία Βάσεων Δεδομένων και στοιχείων σε ψηφιακή μορφή εντός της τελευταίας δεκαετίας.
  • από την διάθεση εργαστηρίου (ή εργαστηρίων) δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής που να διαθέτει, είτε α) διαπίστευση από το ΕΣΥΔ (ή, για τα εργαστήρια του εξωτερικού, από άλλο αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 για όλες τις παρακάτω δοκιμές, είτε β) άδεια λειτουργίας από το ΚΕΔΕ για ελέγχους στον τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής για όλες τις παρακάτω δοκιμές:Δοκιμές Εδαφομηχανικής
   Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δείγματος εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές
   Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους
   Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών
   Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών
   Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας
   Προσδιορισμός ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας
   Δοκιμές κοκκομετρικής ανάλυσης εδαφών
   Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης
   Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης
   Τριαξονική δοκιμή σε συνεκτικά εδάφη
   Δοκιμή άμεσης διάτμησηςΔοκιμές Βραχομηχανικής :
   Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας δειγμάτων πετρώματος
   Προσδιορισμός πορώδους και πυκνότητας
   Προσδιορισμός αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη
   Προσδιορισμός αντοχής με σημειακή φόρτιση
  • από τη διάθεση τουλάχιστον του παρακάτω τεχνικού εξοπλισμού που θα περιληφθεί και στην «έκθεση μεθοδολογίας» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:
   • Πέντε γεωτρητικά συγκροτήματα με γεωτρύπανα ιπποδύναμης ≥ 30Hp.

ΤΜΗΜΑ IV


Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
ΤΜΗΜΑ IV

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί µε ανοικτή διαδικασία και θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιορισθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Τεχνική Προσφορά (βαρύτητα 75%)
 • Οικονομική Προσφορά (βαρύτητα 25%)

Β: Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού και την υποβολή των προσφορών

 1. Προθεσμία παραλαβής τευχών: μέχρι τις 07.04.2014 και ώρα 15:00 έναντι καταβολής 20 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία. Επίσης τα τεύχη είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» https://www.ametro.gr. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να παραλάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς από τα γραφεία της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», το οποίο παρέχεται δωρεάν.
 2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 15.04.2014 και ώρα 15:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
  Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
 3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά τις Οδηγίες 89/665, 92/13, 2007/66 και τους Ν.3316/2005 και Ν.3886/2010), κατατίθενται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το τεύχος της Προκήρυξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 19.02.2014.

Δείτε ΕΔΩ την Προκήρυξη σε μορφή .pdf (14,8 MB)

Δείτε ΕΔΩ τα Τεχνικά Δεδομένα σε μορφή .pdf (1,14 MB)

Δείτε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .pdf (88,1 KB)

Δείτε ΕΔΩ το Φάκελο Έργου σε μορφή .pdf (1,78 MB)

Δείτε ΕΔΩ την Προεκτιμώμενη Αμοιβή σε μορφή .pdf (1,68 MB)

Δείτε ΕΔΩ τη Συγγραφή Υποχρεώσεων σε μορφή .pdf (3,38 MB)

Δείτε ΕΔΩ τις Τεχνικές Προδιαγραφές σε μορφή .pdf (21 MB)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up