RFP-226/12 – «ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ «ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ – ΙΛΙΟΝ» ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ATTIKO METΡO A.E.
Λεωφ. Μεσογείων 191-193, ΑΘΗΝΑ 115 25 ΕΛΛΑΔΑ
Υπόψη: Μ. Χριστοδουλίδου Τηλέφωνο(+3) 210-6792351 Φαξ: (+3) 210-6726126
Ηλ. ταχυδρομείο: mchristodoulidou@ametro.gr
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.ametro.gr

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο τίτλος της σύμβασης είναι “ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ «ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ – ΙΛΙΟΝ» ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ” και ο τόπος της παροχής: ΑΤΤΙΚΗ – ΕΛΛΑΔΑ. Κατηγορία Υπηρεσίας αρ.12 (παράρτημα XVIIA της οδηγίας 2004/17/ΕΚ).

Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην ανάθεση συμφωνίας πλαισίου και περαιτέρω στη σύναψη με τον επιλεγέντα ανάδοχο τεσσάρων κατά μέγιστο επιμέρους συμβάσεων εκπόνησης μελετών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση γεωλογικών, γεωφυσικών και γεωτεχνικών ερευνών και μελετών στο τμήμα «ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ – ΙΛΙΟΝ» της Επέκτασης της Γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας και συγκεκριμένα:

(α) Περιοχή Ανθούπολης:
Στο τμήμα της χάραξης που διέρχεται από την περιοχή της Ανθούπολης ενδέχεται να υπάρχουν στοές και φρέατα των παλαιών λιγνιτωρυχείων Περιστερίου και για τον λόγο αυτό απαιτούνται κατ’ αρχήν έρευνες για τον καθορισμό της χάραξης κατά τρόπον ώστε να αποκλειστεί ή ελαχιστοποιηθεί η επιρροή των πιθανών στοών και φρεάτων κατά την κατασκευή και λειτουργία της εν λόγω επέκτασης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η κατασκευασιμότητα του έργου. Θα εκτελεστούν α) γεωτρήσεις με γεωλογικές και γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου, εργαστηριακές δοκιμές σε ορισμένες από τις ανωτέρω γεωτρήσεις, καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω ερευνών και β) γεωφυσικές έρευνες με τις επακόλουθες γεωφυσικές εκθέσεις.

(β) Ανθούπολη – Ίλιον :
Μετά τον καθορισμό της χάραξης, που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των ερευνών της παραγράφου (α), θα εκτελεστούν για το σύνολο της χάραξης: α) γεωλογικές έρευνες και γεωλογική μελέτη και β) γεωτεχνικές έρευνες, που θα περιλαμβάνουν γεωτρήσεις με γεωλογικές και γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές καθώς και προγραμματισμό των ερευνών, παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους και αξιολόγηση του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
Συνολική: 3.125.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης:
35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
  Εγγύηση συμμετοχής ποσού 62.500,00 ευρώ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού 62.500,00 ευρώ για την υπογραφή της συμφωνίας πλαισίου. Πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης για την υπογραφή κάθε επιμέρους σύμβασης ποσοστού 3% επί του ποσού αυτής.
 2. Κύριοι Όροι Χρηματοδότησης και πληρωμής
  Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Μελετών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και οι συμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια ή/και από Εθνικούς Πόρους. Οι πληρωμές στον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης και το Ν. 3316/05.
 3. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση
  Κοινοπραξία η σύμπραξη.
 4. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Β: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Οι απαιτούμενες κατηγορίες πτυχίων είναι οι εξής :
  • Κατηγορία μελέτης (20) “Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες”, πτυχία τάξεων Γ ή Δ ή Ε.
  • Κατηγορία μελέτης (21) “Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες” πτυχίο τάξεως Δ ή Ε.

  Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιριών / Γραφείων Μελετών του άρθρου 39 του Ν. 3316/05 και του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται σ΄ αυτό (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής του π.δ., του αντίστοιχου άρθρου του Ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων).

  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

  • είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων της ανωτέρω παραγράφου, ή
  • προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου, ή
  • προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:
   • Για την κατηγορία μελέτης (20) “Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες”, τουλάχιστον ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία ή τουλάχιστον ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει οκταετία από τη κτήση του διπλώματος και έχει εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και δύο μελετητές που έχουν συμπληρώσει τετραετία από την κτήση διπλώματος τους και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία ή τουλάχιστον δύο μελετητές που έχουν συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος τους και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει οκταετία από τη κτήση του διπλώματός του και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και τέσσερις μελετητές που έχουν συμπληρώσει τετραετία από τη κτήση του διπλώματός τους και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία.
   • Για την κατηγορία μελέτης (21) “Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες”, τουλάχιστον ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει οκταετία από τη κτήση του διπλώματος και έχει εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και δύο μελετητές που έχουν συμπληρώσει τετραετία από την κτήση διπλώματος τους και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία ή τουλάχιστον δύο μελετητές που έχουν συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος τους και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει οκταετία από τη κτήση του διπλώματός του και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και τέσσερις μελετητές που έχουν συμπληρώσει τετραετία από τη κτήση του διπλώματός τους και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία.
 2. Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία εφόσον συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 19 της Προκήρυξης (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταδίκη με τελεσίδικη απόφαση για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με την πληρωμή φόρων και τελών, αποδεδειγμένη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή τη μη παροχή των πληροφοριών αυτών) και όπως αναλυτικά προβλέπεται στο προαναφερθέν άρθρο.
 3. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία αποδεικνύεται:
  1. από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου κατά την τελευταία δεκαετία.
   Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών ανά κατηγορία

   • Γεωλογικές έρευνες και μελέτες,
   • Γεωφυσικές έρευνες και μελέτες,
   • Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές, Εκθέσεις Αποτελεσμάτων Γεωτεχνικής Έρευνας και Εκθέσεις Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών.
  2. από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς
   • Υπεύθυνος Εργασιών Υπαίθρου Γεωτεχνικής Έρευνας με αρμοδιότητα την εποπτεία και την ευθύνη ορθής εκτέλεσης των γεωτρήσεων και των επί τόπου δοκιμών: ένας Γεωλόγος (ΠΕ) ή Διπλωματούχος Μηχανικός (ΠΕ) ειδικός σε γεωτεχνικές έρευνες με εμπειρία στην εποπτεία/παρακολούθηση της εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και επί τόπου δοκιμών τουλάχιστον 5 ετών.
   • Υπεύθυνος Εργαστηρίου (ή Υπευθυνοι Εργαστηρίων): αυτός θα είναι είτε ο αδειοδοτημένος προϊστάμενος (στην περίπτωση άδειας λειτουργίας του ΚΕΔΕ), είτε ο τεχνικός υπεύθυνος υπογραφής (στην περίπτωση διαπίστευσης του ΕΣΥΔ), του συγκεκριμένου εργαστηρίου δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής που θα διατεθεί από τον διαγωνιζόμενο. Σε περίπτωση διάθεσης περισσότερων του ενός εργαστηρίων, ο διαγωνιζόμενος απαιτείται αντίστοιχα να διαθέσει Υπεύθυνους ως ανωτέρω για κάθε εργαστήριο.
   • Γεωλόγοι (ΠΕ) Γεωτρύπανου: Πέντε (5) γεωλόγοι, ένας ανά γεωτρύπανο, με τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία στην εποπτεία/παρακολούθηση της εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και επί τόπου δοκιμών.
   • Επιστήμονας ειδικός σε γεωφυσικές έρευνες πεδίου με εμπειρία στην εκτέλεση τομογραφιών μέσω γεωτρήσεων (crosshole) και εντός γεωτρήσεων (downhole)
   • Υπεύθυνος Βάσης Δεδομένων, πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε επεξεργασία Βάσεων Δεδομένων και στοιχείων σε ψηφιακή μορφή εντός της τελευταίας δεκαετίας.
  3. από την διάθεση εργαστηρίου (ή εργαστηρίων) δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής που να διαθέτει, είτε α) διαπίστευση από το ΕΣΥΔ (ή, για τα εργαστήρια του εξωτερικού, από άλλο αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 για όλες τις παρακάτω δοκιμές, είτε β) άδεια λειτουργίας από το ΚΕΔΕ για ελέγχους στον τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής για όλες τις παρακάτω δοκιμές:Δοκιμές Εδαφομηχανικής:
   Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δείγματος εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές
   Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους
   Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών
   Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών
   Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας
   Προσδιορισμός ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας
   Δοκιμές κοκκομετρικής ανάλυσης εδαφών
   Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης
   Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης
   Τριαξονική δοκιμή σε συνεκτικά εδάφη
   Δοκιμή άμεσης διάτμησηςΔοκιμές Βραχομηχανικής :
   Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας δειγμάτων πετρώματος
   Προσδιορισμός πορώδους και πυκνότητας
   Προσδιορισμός αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη
   Προσδιορισμός αντοχής με σημειακή φόρτιση
   Έμμεσος προσδιορισμός αντοχής σε εφελκυσμό (θλίψη κατά γενέτειρα)
  4. από τη διάθεση τουλάχιστον του παρακάτω τεχνικού εξοπλισμού που θα περιληφθεί και στην «έκθεση μεθοδολογίας» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:
   • Πέντε γεωτρητικά συγκροτήματα με γεωτρύπανα ιπποδύναμης ≥ 30Hp.

ΤΜΗΜΑ IV

Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί µε ανοικτή διαδικασία και θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιορισθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Τεχνική Προσφορά (βαρύτητα 75%)
 • Οικονομική Προσφορά (βαρύτητα 25%)

Β: Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού και την υποβολή των προσφορών

 1. Προθεσμία παραλαβής τευχών: μέχρι τις 27.05.2013 και ώρα 15:00 έναντι καταβολής 20 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία. Επίσης τα τεύχη είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» https://www.ametro.gr. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να παραλάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς από τα γραφεία της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», το οποίο παρέχεται δωρεάν.
 2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 04.06.2013 και ώρα 15:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
  Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
 3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά τις Οδηγίες 89/665, 92/13, 2007/66 και τους Ν.3316/2005 και Ν.3886/2010), κατατίθενται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το τεύχος της Προκήρυξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 28.03.2013.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (705 KB)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (7,30 MB)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (1,27 MB)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (86 KB)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (766 KB)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (4,52 MB)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (1,46 MB)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (340 ΚB)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up