RFP-236/12 – «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κύριος και φορέας κατασκευής των έργων του Μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (Ν.1955/91, Ν.3202/03, Ν.4070/12) προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου, στον οποίο θα ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας: α) του κτιρίου όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. επί της Λ. Μεσογείων αρ. 191-193, στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, β) του κτιρίου όπου στεγάζονται γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. επί της οδού Γεδεών αρ.2, στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων και γ) του χώρου στάθμευσης του σταθμού Μετρό Κατεχάκη επί της Μεσογείων στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ( Λ. Μεσογείων 191-193, Τ.Κ. 11525, Αθήνα).

Ο διαγωνισμός διενεργείται με ανοικτή διαδικασία, κατόπιν δημοσίευσης της παρούσας στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.1201(β)/07.03.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και τα οριζόμενα στα αναλυτικά τεύχη της Προκήρυξης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Τα ανωτέρω τεύχη, μαζί με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.,www.ametro.gr, και διατίθενται στα γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην Αθήνα, Λ. Μεσογείων 191-193 & Βλαχάκη 2 (πληροφορίες Κ. Σαϊτη, τηλ. 210-6792473 , fax: 6726126), έναντι του ποσού των πέντε ευρώ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να παραλάβουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς από τα γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος οικονομικοί φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα, που πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

  1. Κατέχουν άδεια ασκήσεως λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Νόμος 2518/97 ΦΕΚ 164 τεύχος Α΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).
  2. Έχουν συσταθεί νόμιμα και λειτουργούν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ή έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή
    Έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/97.
  3. Αποδεικνύουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, ότι διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και την εμπειρία που απαιτείται.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

1η Φάση: Έλεγχος Τυπικών Προσόντων και Νομιμοποιητικών Στοιχείων καθώς και Ουσιαστικών Προσόντων

2η Φάση: Έλεγχος Οικονομικών Προσφορών-Επιλογή Αναδόχου

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή, βάσει της οποίας θα δοθεί οικονομική προσφορά από τους διαγωνιζομένους, ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00), χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ.

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 15.500 €.

Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη από την υπογραφή της, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δικαιούται να παρατείνει μονομερώς την διάρκεια της σύμβασης για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ή συνεχή χρονικά διαστήματα, μέχρι τη συμπλήρωση ενός ακόμη έτους.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, στα τεύχη του Διαγωνισμού και τις γενικές αρχές που κατά το ισχύον Δίκαιο διέπουν την διενέργεια διαγωνισμών όπως ο συγκεκριμένος.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013 και ώρα 15:00.

Οι Διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα 270 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Όλα τα έγγραφα που απαιτείται να υποβληθούν κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού θα έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 191-193 & Βλαχάκη 2, Τ.Κ. 115 25, Αθήνα, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στα τεύχη του διαγωνισμού.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (176 KB)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (1,66 MB)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (1,14 MB)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up