RFP-228/12 – “ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ”

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κύριος και φορέας κατασκευής των έργων του Μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (Ν.1955/91, Ν.3202/03) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων από χώρο που έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία της (δίπλα στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου πρόκειται να κατασκευασθεί το Αμαξοστάσιο Πυλαίας του Μετρό Θεσσαλονίκης) , διαχείρισης – επεξεργασίας τους σε ειδικές εγκαταστάσεις και τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Αναθέτουσα Αρχή και εργοδότης της σύμβασης που θα καταρτισθεί είναι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.( Μεσογείων 191-193, 115 25 , Αθήνα).

Ο διαγωνισμός διενεργείται με ανοικτή διαδικασία, κατόπιν δημοσίευσης της παρούσας στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σύμφωνα με την Απόφαση 1155(γ)/22.03.2012 του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα οριζόμενα στα αναλυτικά τεύχη της Διακήρυξης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Τα τεύχη αυτά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., www.ametro.gr και διατίθενται στα παρακάτω γραφεία:

  1. στη Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου 40 (μέγαρο ΑΤRΙΝΑ), στον 4ο όροφο , Πληροφορίες Β. Μπούρας τηλ.: 2310-504.704 και
  2. στην Αθήνα, οδός Μεσογείων 191-193 & Βλαχάκη 2, Πληροφορίες Π. Κόκκινου, τηλ. 210-6792331 /6792221 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και συμπράξεις / κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα, διαθέτουν σε ισχύ τις απαιτούμενες προς τούτο άδειες (Μεταφορά, Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων) (Κωδικοί Ε.Κ.Α. : 20 03 07, 20 02) και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

  1. Είναι ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες που έχουν συσταθεί νόμιμα και λειτουργούν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ή έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
  2. Είναι συμπράξεις ή κοινοπραξίες μεταξύ ατομικών επιχειρήσεων ή εταιρειών της περίπτωσης Α) παραπάνω.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή(ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, επί της τιμής ανά μονάδα εργασίας).

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (162.500,00), χωρίς ΦΠΑ.

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 5% της προεκτιμώμενης δαπάνης , ήτοι 8.125,00€ .

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00.

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Γραφεία Διεύθυνσης Μετρό Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 40 (μέγαρο ATRINA), 546 27 Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στα τεύχη του διαγωνισμού.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (7,98MB)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf (5,03MB)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση