logo gr
logo en
Διαδικτυακή Πύλη - Αττικό Μετρό Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.ΕΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.ΕΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.ΕΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.ΕΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17/ΕΚ

iso

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

ATTIKO METΡO A.E.

Λεωφ. Μεσογείων 191-193, ΑΘΗΝΑ 115 25  ΕΛΛΑΔΑ

Υπόψη: Μ. Χριστοδουλίδου Τηλέφωνο(+3) 210-6792351 Φαξ: (+3) 210-6726126

Ηλ. ταχυδρομείο: mchristodoulidou@ametro.gr

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.ametro.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο τίτλος της σύμβασης είναι ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΒΥΡΩΝΑΣ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (RFP-217/11)» και ο τόπος της παροχής: ΑΤΤΙΚΗ – ΕΛΛΑΔΑ. Κατηγορία Υπηρεσίας αρ.12 (παράρτημα XVIIA της οδηγίας 2004/17/ΕΚ).

Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην ανάθεση συμφωνίας πλαισίου και περαιτέρω στη σύναψη με τον επιλεγέντα ανάδοχο τριών κατά μέγιστο επιμέρους συμβάσεων εκπόνησης μελετών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και μελετών, της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας και συγκεκριμένα στις παρακάτω επεκτάσεις/τμήματα :

(α)  Τμήμα: Ευαγγελισμός – Βύρωνας – Ηλιούπολη:

Θα εκτελεσθούν α) γεωλογικές έρευνες και γεωλογική μελέτη και β) γεωτεχνικές έρευνες, που θα περιλαμβάνουν γεωτρήσεις με  γεωλογικές και γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές καθώς και προγραμματισμό των ερευνών, παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους και αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών.

(β) Τμήμα: Άλσος Βεΐκου – Ευαγγελισμός:

Στο τμήμα αυτό έχουν ήδη εκτελεστεί γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες. Σε διάφορες θέσεις του τμήματος αυτού και στο Αμαξοστάσιο, θα απαιτηθεί συμπλήρωση των γεωλογικών και γεωτεχνικών στοιχείων. Θα γίνουν γεωτρήσεις με γεωλογικές και γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους.

(γ)  Διάφορες Θέσεις:

Θα γίνουν γεωτρήσεις με γεωλογικές και γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους, σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτηθεί για τις ανάγκες της Γραμμής 4.

 Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

 Προεκτιμώμενη Αμοιβή:

Συνολική: 2.385.000,00  ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

 Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης:

35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο

 

 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής ποσού 47.700,00 ευρώ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού 47.700,00 ευρώ για την υπογραφή της συμφωνίας – πλαίσιο. Πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης για την υπογραφή κάθε επιμέρους σύμβασης ποσοστού 3% επί του ποσού αυτής.

 1. Κύριοι Όροι Χρηματοδότησης και πληρωμής

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Μελετών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και οι συμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια (δάνεια ΕΤΕΠ) ή/και από Εθνικούς Πόρους. Οι πληρωμές στον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης και το Ν. 3316/05.

 1. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση

Κοινοπραξία η σύμπραξη.

 1. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Β: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Οι απαιτούμενες κατηγορίες πτυχίων είναι οι εξής:
 • Κατηγορία μελέτης (20) “Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες”, πτυχία τάξεων Γ ή Δ ή Ε
 • Κατηγορία μελέτης (21) “Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες” πτυχίο τάξεως Ε

Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιριών / Γραφείων  Μελετών του άρθρου 39 του Ν. 3316/05 και του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται σ΄ αυτό (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής του π.δ., του αντίστοιχου άρθρου του Ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

–     είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων της ανωτέρω παραγράφου, ή

–     προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου, ή

–     προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

 • Για την κατηγορία μελέτης (20) “Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες”, τουλάχιστον ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία ή τουλάχιστον ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει οκταετία από τη κτήση του διπλώματος και έχει εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και δύο μελετητές τετραετούς ή τουλάχιστον δύο μελετητές που έχουν συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος τους και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει οκταετία από τη κτήση του διπλώματός του και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και τέσσερις μελετητές που έχει συμπληρώσει τετραετία από τη κτήση του διπλώματός τους και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία.
 • Για την κατηγορία μελέτης (21) “Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες”, τουλάχιστον δύο μελετητές που έχουν συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος τους και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει οκταετία από τη κτήση του διπλώματός του και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και τέσσερις μελετητές που έχει συμπληρώσει τετραετία από τη κτήση του διπλώματός τους και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία.
 1. Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία εφόσον συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 19 της Διακήρυξης (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταδίκη με τελεσίδικη απόφαση για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με την πληρωμή φόρων και τελών) και όπως αναλυτικά προβλέπεται στο προαναφερθέν άρθρο. Επίσης κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να αποκλεισθεί από τη διαδικασία εφόσον συντρέχουν οι λόγοι της αποδεδειγμένης διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, της υποβολής ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή της μη παροχής των πληροφοριών αυτών, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο Άρθρο 19 της Διακήρυξης.
 1. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ως ακολούθως:

α)   εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών κατά την τελευταία δεκαετία (λαμβάνονται υπόψη οι συμβάσεις στις οποίες τα παραδοτέα στάδια μελετών εγκρίθηκαν εντός του χρόνου αυτού).

        Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών ανά κατηγορία.

 • Γεωλογικές έρευνες και μελέτες,
 • Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές, Εκθέσεις Αποτελεσμάτων Γεωτεχνικής Έρευνας και Εκθέσεις Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών.

β) διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς

 • Υπεύθυνος Εργασιών Υπαίθρου Γεωτεχνικής Έρευνας με αρμοδιότητα την εποπτεία και την ευθύνη ορθής εκτέλεσης των γεωτρήσεων και των επί τόπου δοκιμών: ένας Γεωλόγος (ΠΕ) ή Διπλωματούχος Μηχανικός (ΠΕ) ειδικός σε γεωτεχνικές έρευνες με εμπειρία στην εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και επί τόπου δοκιμών τουλάχιστον 5 ετών.
 • Προϊστάμενος Εργαστηρίου: ένας Τεχνικός Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης [Γεωλόγος (ΠΕ), Διπλωματούχος Μηχανικός (ΠΕ) κλπ ] με τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής.
 • Γεωλόγοι (ΠΕ) Γεωτρύπανου: Πέντε (5) γεωλόγοι, ένας ανά γεωτρύπανο, με τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία στην εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και επί τόπου δοκιμών.
 • Υπεύθυνος Βάσης Δεδομένων, πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε επεξεργασία Βάσεων Δεδομένων και στοιχείων σε ψηφιακή μορφή.

γ)  διάθεση εργαστηρίου δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής που να διαθέτει, είτε α) διαπίστευση από το ΕΣΥΔ (ή, για τα εργαστήρια του εξωτερικού, από άλλο αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 για όλες τις δοκιμές που αναφέρονται παρακάτω, είτε β) άδεια λειτουργίας από το ΚΕΔΕ για ελέγχους στον τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής για όλες τις δοκιμές που αναφέρονται παρακάτω:

Δοκιμές  Εδαφομηχανικής:

Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δείγματος εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές

Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους

Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών

Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών

Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας

Προσδιορισμός ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας

Δοκιμές κοκκομετρικής ανάλυσης εδαφών

Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης

Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης

Τριαξονική δοκιμή σε συνεκτικά εδάφη

Δοκιμή άμεσης διάτμησης

 

Δοκιμές Βραχομηχανικής :

Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας δειγμάτων πετρώματος

Προσδιορισμός πορώδους και πυκνότητας

Προσδιορισμός αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη

Προσδιορισμός αντοχής με σημειακή φόρτιση

Προσδιορισμός διατμητικής αντοχής φυσικών και τεχνητών ασυνεχειών

Έμμεσος προσδιορισμός αντοχής σε εφελκυσμό (θλίψη κατά γενέτειρα)

 

δ)   διάθεση τουλάχιστον του παρακάτω τεχνικού εξοπλισμού που θα περιληφθεί και στην «έκθεση μεθοδολογίας» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:

 • Πέντε γεωτρητικά συγκροτήματα με γεωτρύπανα ιπποδύναμης ≥ 30Hp,
 • Σύστημα airlift με αεροσυμπιεστή τουλάχιστον 100 psi και παροχής τουλάχιστον 100ft³/min,
 • Πρόγραμμα αυτόματης καταγραφής και επεξεργασίας εργαστηριακών δοκιμών.

 

ΤΜΗΜΑ IV

Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί µε ανοικτή διαδικασία και θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιορισθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Τεχνική Προσφορά (βαρύτητα 75%)
 • Οικονομική Προσφορά (βαρύτητα 25%)

Β: Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού και την υποβολή των προσφορών

 1. Προθεσμία παραλαβής τευχών: μέχρι τις 12.12.2011 και ώρα 15:00 έναντι καταβολής 30 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία.
 2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 20.12.2011 και ώρα 15:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

 1. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά τις Οδηγίες 89/665, 92/13, 2007/66 και τους Ν.3316/2005 και Ν.3886/2010), κατατίθενται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το τεύχος της Διακήρυξης.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 26.10.2011.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG

Δομοστατική Καταγραφή Κτηρίων

για τη Νέα Γραμμή 4A