ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ “ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ”

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για τις «Μελέτες Χώρων Στάθμευσης για Μετεπιβίβαση στο Σταθμό ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ» με αριθμό αναφοράς RFP-214/11 για τον οποίο η σχετική προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην ΕΕΕΕ S 47/09.03.2011 με κωδικό 2011/S 47-077653 και στον ελληνικό τύπο («ΚΕΡΔΟΣ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 15.03.2011), αποφασίσθηκε η παράταση της αναφερόμενης στο σημείο IV.Β.2) ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών. Ως εκ τούτου, η δημοσιευθείσα προθεσμία στο πεδίο IV.Β.2) τροποποιείται ως εξής :

Από

«Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 29.04.2011 και ώρα 15:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.»

σε

«Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 16.05.2011 και ώρα 15:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.»

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση