ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης

Κάλυψη όλων των εργαζομένων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (ΑΜ) με ασφαλιστικό πρόγραμμα συγκεκριμένων προδιαγραφών, το κόστος του οποίου θα καλύπτει εξ ολοκλήρου η ΑΜ. Οι όροι του ασφαλιστικού πακέτου έχουν καθορισθεί από την ΑΜ, είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες και δίδονται στην αναλυτική Διακήρυξη.

Το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης θα καλύπτει τους πιο κάτω κινδύνους για όλους τους εργαζόμενους της ΑΜ

  • ασφάλεια ζωής
  • μόνιμη ολική ανικανότητα από ασθένεια
  • απώλεια ζωής, μόνιμη ολική ανικανότητα και μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα
  • ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη.

Στην ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη ασφαλίζονται και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου (σύζυγοι και παιδιά).

Προυπολογισμός

Με τα σημερινά δεδομένα το πρόγραμμα θα καλύψει 460 εργαζόμενους και 736 προστατευόμενα μέλη (320 σύζυγοι, 416 τέκνα). Το ασφαλιζόμενο ποσό θα υπολογίζεται από το σύνολο του μισθολογίου επί 28 μισθούς. Για την εκτίμηση της οικονομικής προσφοράς και μόνον, γίνονται οι παραδοχές ότι α) το ασφαλιζόμενο ποσό είναι 35.100.000,00 €, β) το σύνολο των καταβλητέων αποζημιώσεων από την ασφαλιστική εταιρεία στους υπαλλήλους ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 400.000,00 €, γ) το κόστος διαχείρισης ανέρχεται στο 15% των ασφαλίστρων και δ) το κέρδος θα ανέρχεται στο 8% των ασφαλίστρων.

Εεκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (μόνον αριθμοί): 900.000,00 Νόμισμα: ΕΥΡΩ

Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης

Διάρκεια σε μήνες: 18

Τευχη διαγωνισμού

Τα τεύχη διατίθενται ελεύθερα στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ https://www.ametro.gr/?page_id=1198

Τα τεύχη Α (Αναλυτική ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ), Β (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και Γ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) είναι προσβάσιμα ηλεκτρονικά από 01.04.2011.

Ερωτήματα και τυχόν απορίες επί των Τευχών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους το αργότερο μέχρι 18.04.2011. Θα εκδοθεί Τεύχος Διευκρινίσεων το αργότερο μέχρι 29.04.2011, το οποίο θα είναι επίσης προσβάσιμο ηλεκτρονικά μόλις εκδοθεί.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 11/05/2011 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 15:00

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ, ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση