ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ –ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05, (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 004/17)

 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση μελετών με συμφωνία – πλαίσιο και με τίτλο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΙΛΙΟΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4» (Κωδικός Αναφοράς RFP-210/11). Η μέγιστη συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των επιμέρους μελετών της συμφωνίας – πλαίσιο ανέρχεται σε240.685,09 € (χωρίς ΦΠΑ).
 2. Η συμφωνία – πλαίσιο αφορά μελέτες κατηγορίας  16 και περαιτέρω στη σύναψη με τον επιλέγοντα ανάδοχο 4 (τεσσάρων) κατά μέγιστο επιμέρους συμβάσεων εκπόνησης μελετών.
  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση τοπογραφικών μελετών, για νέες επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας και συγκεκριμένα στις παρακάτω επεκτάσεις/τμήματα :

  • Επέκταση Γραμμής 2 προς Ίλιον
   Τοπογραφικές μελέτες σε μήκος χάραξης περίπου 4.00 χλμ και στις θέσεις των 3 σταθμών. Στο μήκος χάραξης αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο χώρος εναπόθεσης συρμών.
  • Γραμμή 4
   α) Τμήμα: Ευαγγελισμός – Βύρωνας – Ηλιούπολη
   Τοπογραφικές μελέτες σε μήκος χάραξης περίπου 4.00 χλμ και στις θέσεις 4 σταθμών. Στο παραπάνω μήκος των 4.00 χλμ περιλαμβάνεται το μήκος της χάραξης από Στ. Ευαγγελισμό προς Βύρωνα και προς Ηλιούπολη έως το τέλος της χάραξης, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου εναπόθεσης συρμών.
   β) Διάφορες θέσεις
   Τοπογραφικές μελέτες σε τμήματα πριν το Αμαξοστάσιο στο ‘Aλσος Βεΐκου και περιοχών της Γραμμής 4 όπου απαιτηθεί συμπληρωματικά.
   Οι όροι της συμφωνίας καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του αντικειμένου των επιμέρους μελετών της συμφωνίας πλαίσιο αναφέρονται στα τεύχη που μνημονεύονται στο άρθρο 7 της Προκήρυξης.
 3. Η Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οδός Λεωφ. Μεσογείων 191-193, 6ος όροφος, (Πληροφορίες: Μ. Χριστοδουλίδου, τηλ. : 210-6792213), τις εργάσιμες ημέρες και από 9:00 έως 15:00.
  Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. που διεξάγει τον διαγωνισμό με την καταβολή του ποσού των 30.00 €, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι τις 11 Μαΐου 2011.
 4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων συμμετοχής, ορίζεται η 19η Μαΐου 2011 και ώρα 15:00.
  Αιτήσεις και προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες
 5. Η κατηγορία πτυχίου σύμφωνα με το άρθρο 2 παραγρ. 2 του Ν. 3316/05, που απαιτείται για κάθε επί μέρους μελέτη της σύμβασης που θα συναφθεί και η αντιστοίχως καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου είναι η εξής:
  Κατηγορία μελέτης 16 “Μελέτες Τοπογραφίας”, πτυχία τάξεων Β ή Γ ή Δ.
  Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιριών / Γραφείων Μελετών του άρθρου 39 του Ν. 3316/05 και του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται σ΄ αυτό (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής του π.δ., του αντίστοιχου άρθρου του Ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων).
  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
  είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων ως ανωτέρω, ή
  προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες, ή
  προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:
  για την κατηγορία μελέτης 16 “Μελέτες Τοπογραφίας”, τουλάχιστον ένας μελετητής που έχει συμπληρώσει οκταετία από τη κτήση του διπλώματός του και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία ή τουλάχιστον ένας μελετητής που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία ή τουλάχιστον ένας μελετητής που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και ένα μελετητή που έχει συμπληρώσει οκταετία από τη κτήση του διπλώματος και έχει εμπειρία στην εν λόγω κατηγορία και δύο μελετητές τετραετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.
 6. Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 οφείλει να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται:
  • από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου κατά την τελευταία δεκαετία Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών ανά κατηγορία.
   Τοπογραφικές μελέτες με αντικείμενο όπως αυτό που περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικών δεδομένων και συγκεκριμένα τοπογραφικές μελέτες σε δομημένες εκτάσεις και μελέτες τριγωνισμού με τη χρήση του συστήματος GPS.
  • από τη διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς
   • Ένα Τοπογράφο Μηχανικό με πενταετή εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες
  • από τη διάθεση τουλάχιστον του παρακάτω τεχνικού εξοπλισμού που θα περιληφθεί και στην «έκθεση μεθοδολογίας» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς :
   • Σύστημα GPS δύο συχνοτήτων και το σχετικό λογισμικό
   • Ένα ηλεκτρονικό χωροβάτη ακρίβειας ±1mm/χλμ
   • Ένα γεωδαιτικό σταθμό ακρίβειας για τις γωνίες 2΄΄ και για τις αποστάσεις ±2mm+2ppm

  Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και με τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 18 και ιδίως της παρ. 18.3 της Προκήρυξης, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του άρθρου 18 της προκήρυξης μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από ένα μόνο από τους συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία μελέτης.
  Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν.3316/05 οι διαγωνιζόμενοι για να ενισχύσουν την τεχνική τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν αλλά όχι ολόκληρη – πχ. Μέρος της ζητούμενης εμπειρίας ή μέρος του αναγκαίου προσωπικού), μπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν μετέχουν ήδη στο διαγωνισμό και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν με αυτούς δεσμούς συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η δέσμευση αυτή αποδεικνύεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τρίτου (προκειμένου για νομικό πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου για φυσικό πρόσωπο.
  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η επίκληση πόρων τρίτων να είναι διαθέσιμη από τον Διαγωνιζόμενο για την εκτέλεση της Σύμβασης.
  Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στους αντίστοιχους φακέλους τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την δέσμευση των άλλων φορέων να θέσουν στην διάθεση των Διαγωνιζομένων, τους αναγκαίους πόρους.

 7. Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαισίου ορίζεται σε 14 μήνες.
  Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού. Οι επιμέρους συμβάσεις μπορούν να ανατεθούν στον Ανάδοχο εντός της διάρκειας ισχύος της συμφωνίας – πλαίσιο.
  Οι προθεσμίες εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων και ο χρόνος έναρξης της κάθε προθεσμίας θα ορίζονται με το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό. Οι οριζόμενες προθεσμίες θα είναι εύλογες, ήτοι ανάλογες των ποσοτήτων κάθε σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες της επιμέρους σύμβασης και τυχόν διαφωνία του σχετικά με την τιθέμενη προθεσμία επιλύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Ν. 3316/05.
 8. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών ΕΥΡΩ και εβδομήντα λεπτών 4.813,70 €, η οποία συνίσταται είτε α) σε εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ,. ή του Π.Ο.Ε., είτε β) σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.Δ. (άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3316/05).
  Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 13 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
  Οι προσφορές θα ισχύουν για 12 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.
 9. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Μελετών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και οι συμβάσεις που θα ανατεθούν στον ανάδοχο θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια (δάνεια ΕΤΕΠ) ή/και από Εθνικούς Πόρους.
 10. Η επιλογή του Αναδόχου της συμφωνίας – πλαίσιο θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στην παραγρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3316/2005.
  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παραγρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3316/2005.
  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της προκήρυξης. Η αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξη του αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 22 της προκήρυξης, μετά από στάθμιση της βαθμολογίας τους κατά την παραγρ. 22.2 της προκήρυξης.
 11. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 874(β)/09.05.07 απόφασή του που έχει Έδρα : Λεωφ. Μεσογείων 191-193, 115 25 Αθήνα, περί ανάθεσης της μελέτης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αθήνα, 31.03.2011
Παναγιώτης Παπαχλιμίντζος
Γενικός Διευθυντής (ασκών χρέη)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση