ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ “ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

ATTIKO METΡO A.E.

Λεωφ. Μεσογείων 191-193, ΑΘΗΝΑ 115 25 ΕΛΛΑΔΑ

Υπόψη: Γ. ΡΗΓΑΣ Τηλέφωνο(+3) 210-6792221 Φαξ: (+3) 210-6792219

Ηλ. ταχυδρομείο: grigas@ametro.gr

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.ametro.gr

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο τίτλος της σύμβασης είναι «ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ “ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ”» (RFP-214/11), και ο τόπος της παροχής: ΑΤΤΙΚΗ – ΕΛΛΑΔΑ. Κατηγορία Υπηρεσίας αρ.12 (παραρτήματα XVIIA και XVIIB της οδηγίας 2004/17/ΕΚ).

Οι κύριες απαιτούμενες μελέτες είναι: 1) Τοπογραφική Αποτύπωση. 2) Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Έρευνες, Πρόγραμμα Γεωτεχνικής Έρευνας, Έκθεση Παρουσίασης Αποτελεσμάτων Γεωτεχνικής Έρευνας & Έκθεση Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Γεωτεχνικών Ερευνών, ΣΑΥ – ΦΑΥ Γεωτεχνικών Ερευνών. 3) Προμελέτη: Αρχιτεκτονική (συμπεριλαμβανομένων των έργων διαμόρφωσης του Περιβάλλοντος Χώρου), Στατική, Η/Μ Εγκαταστάσεων, Καταγραφή Δικτύων ΟΚΩ. 4) Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων. 5) Οριστική Μελέτη: Αρχιτεκτονική (συμπεριλαμβανομένων των έργων διαμόρφωσης του Περιβάλλοντος Χώρου), Υδραυλική (Μόνιμης Αντιπλημμυρικής Προστασίας), Γεωτεχνική (Έκθεση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης Παραμέτρων Σχεδιασμού και Μελέτη Προσωρινών Κατασκευών και Θεμελιώσεων) και Στατική (Μονίμων Κατασκευών), Η/Μ Εγκαταστάσεων, Σήμανσης. 6) Μελέτες ΣΑΥ – ΦΑΥ.

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

Κύριο Αντικείμενο: 71.22.1000-3, 71.32.1000-4, 71.32.2000-1, 71.32.5000-2, 71.32.7000-6, 71.35.1000-3

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή:

α) Συνολική: 1.100.505,62 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης:

360 ημέρες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
  Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 22.010,11 ευρώ (€) (ποσοστό 2% επi της προεκτιμώμενης αμοιβής).
  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πoυ θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 55.025,28 € ευρώ (€) (5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης).
 2. Κύριοι Όροι Χρηματοδότησης και πληρωμής
  Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Μελετών της ΑΜ και η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους ή από ίδια κεφάλαια (δάνεια Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων). Ο Ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση αμοιβής του σε κατηγορίες μελετών και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την οικονομική του προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης και γενικά οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3316/05.
 3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, τότε θα συσταθεί Κοινοπραξία ή Σύμπραξη νόμιμα με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο θα συμπεριληφθούν όσα προβλέπονται στην προκήρυξη.
 4. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Β.

 1. Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία, σύμφωνα µε το Ν.3316/2005, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών) :
  1. Έχουν συσταθεί νόμιμα και λειτουργούν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία,
   Ή τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
   Ή τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει την συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Π.Ο.Ε.ΚΑΙ
  2. Είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών Μελετών και οι κατηγορίες πτυχίων που απαιτούνται είναι οι εξής:
   Πτυχίο Α΄ τάξης στην κατηγορία Μελετών 16 [Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές, Τοπογραφικές)],
   Πτυχίο Α΄ ή Β΄ τάξης στην κατηγορία Μελετών 10 [Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων), Κυκλοφοριακές Μελέτες],
   Πτυχίο Α΄ ή Β΄ τάξης στην κατηγορία Μελετών 13 [Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγεοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων), διαχείρισης υδατικών πόρων],
   Πτυχίο Ε΄ τάξης στην κατηγορία Μελετών 8 [Στατικές Μελέτες κτιριακών έργων (Μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων, μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)] Πτυχίο Ε΄ τάξης στην κατηγορία Μελετών 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων)
   Πτυχίο Ε΄ τάξης στην κατηγορία Μελετών 9 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές μελέτες)
   Πτυχίο Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄ τάξης στην κατηγορία Μελετών 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)
   Πτυχίο Α΄ τάξης στην κατηγορία Μελετών 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές μελέτες και έρευνες)Ή
  3. Εάν προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες που προβλέπεται για τα εγγεγραμμένα στο Ελληνικό Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών /Γραφείων Μελετών της ανωτέρω περίπτωσης 1βΉ
  4. Εάν προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Π.Ο.Ε., είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Ελληνικό Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05.
 2. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει (επί ποινή αποκλεισμού) ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία αποδεικνύεται:
  1. από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, που εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου προσώπου κατά την τελευταία δεκαετία.
  2. από την διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού, για την εκτέλεση της σύμβασης, σε αριθμό ικανό για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της σύμβασης κατά κατηγορία, που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προκήρυξη.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί µε ανοικτή διαδικασία και θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιορισθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Πληρότητα και Αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση (βαρύτητα 35%)
 2. Αποτελεσματικότητα της προταθείσας Έκθεσης Μεθοδολογίας – οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας Ομάδας Μελέτης (βαρύτητα 40%)
 3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού και την υποβολή των προσφορών:

 1. Προθεσμία παραλαβής τευχών: μέχρι τις 21.04.2011 και ώρα 15:00 έναντι καταβολής 50 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία.
 2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 29.04.2011 και ώρα 15:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
  Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
 3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών: 365 ημέρες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά τις Οδηγίες 89/665, 92/13, 2007/66 και τους Ν.3316/2005 και Ν.3886/2010),κατατίθενται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. , από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το τεύχος της Προκήρυξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 04.03.2011.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση