logo gr
logo en
Διαδικτυακή Πύλη - Αττικό Μετρό Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.ΕΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.ΕΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.ΕΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.ΕΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (RFP-207/10)

 • Αρχική
 • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (RFP-207/10)
iso

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ATTIKO METΡO A.E.
Λεωφ. Μεσογείων 191-193, ΑΘΗΝΑ 115 25  ΕΛΛΑΔΑ
Υπόψη: Γ. ΡΗΓΑΣ Τηλέφωνο(+3) 210-6792221 Φαξ: (+3) 210-6792219
Ηλ. ταχυδρομείο: grigas@ametro.gr
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.ametro.gr

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ»  (RFP-207/10), και ο τόπος της παροχής: ΑΤΤΙΚΗ – ΕΛΛΑΔΑ. Κατηγορία Υπηρεσίας αρ.10,12 (παραρτήματα XVIIA και XVIIB της οδηγίας 2004/17/ΕΚ).

 1. Απογραφή Χρήσεων Γης και Θέσεων Εργασίας
 2. Συλλογή Πληροφοριακού Υλικού
 3. Δημιουργία GIS Εφαρμογών και συσχέτιση με Βάση Δεδομένων
 4. Προβλέψεις Kοινωνικο-Oικονομικών Xαρακτηριστικών στο Νομό Αττικής

Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει:

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κύριο Αντικείμενο: 71.24.10.00-9, 71.41.00.00-5,79.31.14.00-1, 79.31.10.00-7

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις, δεν κατανέµεται σε τµήµατα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Προεκτιµώµενη Αµοιβή:
α) Συνολική: 2.864.779,80 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Διάρκεια της Σύµβασης ή Προθεσµία εκτέλεσης:
540 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Η εγγύηση συµµετοχής στη διαδικασία του διαγωνισµού ανέρχεται σε 57.295,60  ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επi της προεκτιµώµενης αµοιβής).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πoυ θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύµβασης ανέρχεται σε 143.238,99 € ευρώ (€) (5% επi της προεκτιµώµενης αµοιβής της σύµβασης).

2. Κύριοι Όροι Χρηματοδότησηςκαι πληρωµής

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Μελετών της ΑΜ και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια (δάνειο ΕΤΕΠ) ή/και από Εθνικούς Πόρους. Ο Ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση αμοιβής του σε κατηγορίες μελετών και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την οικονομική του προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης και γενικά οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.316/05.
4. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει (επί ποινή αποκλεισμού), ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία αποδεικνύεται:
3. Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συµµετάσχουν φυσικά η νοµικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύµπραξη η σε κοινοπραξία σύµφωνα µε το Ν.3316/2005. Αν η σύµβαση ανατεθεί σε σύµπραξη η κοινοπραξία, τότε θα συσταθεί Κοινοπραξία ή Σύμπραξη νόμιμα με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο θα συμπεριληφθούν όσα προβλέπονται στην προκήρυξη.

4. Η εκτέλεση της σύµβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β.
1. Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί σύμπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παραγράφων 1 και 2 περ. α, β, δ, ε του ‘Aρθρου 16 του Ν. 3316/05.
Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ, στ του άρθρου 16 του Ν. 3316/05 ο διαγωνιζόμενος μπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης κρίσεως.
Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 περ. β, γ και στ του άρθρου 16 του Ν. 3316/05 αποκλεισμός του διαγωνιζομένου νομικού προσώπου ή και της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συμμετέχει επέρχεται αν στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει υποπέσει μέλος της διοίκησής του.
Η ΑΜ οφείλει να ελέγξει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ.1 έως 3 του νόμου 3310/2005 καθώς και εάν συμμετέχει στον διαγωνισμό εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4.α του νόμου 3310/2005.
Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό είτε είναι ελληνικές είτε είναι αλλοδαπές πρέπει να είναι ονομαστικές μέχρι φυσικού προσώπου.

2.  Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών) :

α) Έχουν συσταθεί νόμιμα και λειτουργούν σύμφωνα με την  ελληνική νομοθεσία,
Ή τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
Ή τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει την συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Π.Ο.Ε.
ΚΑΙ

β) Είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών Μελετών και οι κατηγορίες πτυχίων που απαιτούνται  είναι οι εξής:
Πτυχίο Γ΄ ή Δ΄ τάξης στην κατηγορία Μελετών 1 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες),
Πτυχίο Ε΄ τάξης στην κατηγορία Μελετών 2 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες),
Πτυχίο Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄ τάξης στην κατηγορία Μελετών 3 (Οικονομικές Μελέτες)
Πτυχίο Γ΄ τάξης στην κατηγορία Μελετών 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές Μελέτες) και
Πτυχίο Γ΄ ή Δ΄ ή Έ τάξης στην κατηγορία Μελετών 16 [Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)] Ή

γ) Εάν προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της    οδηγίας 2004/18/ΕΚ, είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες που προβλέπεται για τα εγγεγραμμένα στο Ελληνικό Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών /Γραφείων Μελετών της ανωτέρω περίπτωσης 2β
Ή

δ) Εάν προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Π.Ο.Ε., είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ  ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Ελληνικό Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05.

3. Κάθε διαγωνιζόµενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εµπίπτει σε µία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 της παρούσας και να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα, επί ποινή αποκλεισµού της σύµπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία µετέχει.
Η σύμπραξη µπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες µελετών. Σε περίπτωση σύµπραξης στην ίδια κατηγορία µελέτης, ο µέγιστος αριθµός συµπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή αποκλεισµού της διαγωνιζόµενης σύµπραξης.

 • από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, που εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου προσώπου κατά την τελευταία δεκαπενταετία.
 • από την διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού, για την εκτέλεση της σύμβασης, σε αριθμό ικανό για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της σύμβασης κατά κατηγορία, που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προκήρυξη.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε ανοικτή διαδικασία και θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά που θα προσδιορισθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Πληρότητα και Αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση  (βαρύτητα 35%)
 2. Αποτελεσματικότητα της προταθείσας Έκθεσης Μεθοδολογίας – οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας Ομάδας Μελέτης (βαρύτητα 40%)
 3. Oικονοµική προσφορά (βαρύτητα 25%).

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού και την υποβολή των προσφορών:

 1. Προθεσµία παραλαβής τευχών:  μέχρι τις 18.03.2011 και ώρα 15:00 έναντι καταβολής 50 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδροµικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία.
 2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η  28.03.2011 και ώρα 15:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
  Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.
 3. Απαιτούµενος χρόνος ισχύος προσφορών: 365 ηµέρες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά τις Οδηγίες 89/665, 92/13, 2007/66 και τους Ν.3316/2005 και Ν.3886/2010), κατατίθενται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ , από την οποία µπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το τεύχος της Προκήρυξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 31.01.2011.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG

Δομοστατική Καταγραφή Κτηρίων

για τη Νέα Γραμμή 4A