RFP – 198/09 – “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ”

 1. Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και Fax της προσκαλούσας αρχής:
  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 191 – 193, 115 25 Αθήνα, τηλ.: 210.679.2473, Fax: 210.679.2219
  Πληροφορίες: κα Αικ. Σαΐτη τηλ. 210.679.2473
 2. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
  Αντικείμενο του Έργου, είναι η κατασκευή τριών στεγάστρων με σκοπό την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων σε τρεις θέσεις κατά μήκος της επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό προς Αιγάλεω:

  • Πλησίον της εισόδου του σταθμού Αιγάλεω επί της πλατείας Εσταυρωμένου
  • Πλησίον της εισόδου του σταθμού Ελαιώνα
  • Στον περιβάλλοντα χώρο του φρέατος Δανιήλ

  Στο Έργο περιλαμβάνονται επίσης και όλες οι εργασίες (πχ διαμορφώσεις και αποκαταστάσεις επιφανείας, έργα πρασίνου, συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ κλπ) που απαιτούνται ώστε να υλοποιηθεί και να έλθει εις πέρας το Έργο.

 3. Διάρκεια της Σύμβασης
  Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται σε διακόσιες εξήντα πέντε (265) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που θα υπογραφεί η Σύμβαση.
 4. Τεύχη Διαγωνισμού
  Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από την Πέμπτη 4η τεύχη Νοεμβρίου 2010, καθημερινά μέχρι την 15.00 μ.μ., έναντι του ποσού των 100,00 ΕΥΡΩ.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν από  την διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο (1) παραπάνω.
 5. Δικαιούμενοι συμμετοχής
  Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή σε κοινοπραξία που έχουν συσταθεί νόμιμα, λειτουργούν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Π.Ο.Ε., και είναι εγγεγραμμένοι:
  στην 1η τάξη ή στην 2η τάξη ή στην 3η τάξη εντός Νομού Αττικής για έργα Οικοδομικά και στην Α2 τάξη ή στην 1η τάξη ή στην 2η τάξη εντός Νομού Αττικής για Η/Μ έργα, του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
  ή
  στους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών του κράτους προέλευσής τους για αντίστοιχες κατηγορίες ή, εάν δεν τηρούνται κατάλογοι, προσκομίζοντας δικαιολογητικά ότι πληρούν τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις.
 6. Απαιτούμενη εμπιερία Διαγωνιζομένων
  Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν εμπειρία κατά την πενταετία 2006-2010 τόσο σε έργα Π.Μ. σε μεταλλικές κατασκευές όσο και στα Η/Μ έργα (φωτισμός) ανάλογου μεγέθους με το παρόν Έργο. Συγκεκριμένα, να έχουν κατασκευάσει ένα τουλάχιστον στέγαστρο εμβαδού μεταλλικού φορέα (δικτύωμα) τουλάχιστον 150m2.
 7. Διαδικασία του Διαγωνισμού
  Η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού είναι ανοικτή, με προηγούμενη δημοσίευση περίληψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο.
  Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν οικονομικές προσφορές με Κατ΄ Αποκοπήν Τίμημα για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη του Διαγωνισμού.
 8. Κριτήριο Ανάθεσης
  Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός, κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.
 9. Προθεσμία
  Η προθεσμία υποβολής των Προσφορών λήγει την 7η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15η μεσημβρινή.
 10. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται για την προσφορά του.
  Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για χρονικό διάστημα διακοσίων εβδομήντα (270) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 11. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών
  Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
 12. Εγγυητικές Επιστολές
  Με την υποβολή της προσφοράς απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 20.000,00 ΕΥΡΩ.
  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται από τον ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).
 13. Ασφαλίσεις
  Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου ως προς την Ασφαλιστική κάλυψη καθορίζονται στο άρθρο 17 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
 14. Προκαταβολή
  Έπειτα από αίτηση του Αναδόχου, η ΑΜ θα του χορηγήσει έντοκη προκαταβολή μέχρι 5% επί του Συμβατικού Τιμήματος.
 15. Προϋπολογισμός
  Ο προϋπολογισμός του Κατ’ Αποκοπήν Τιμήματος (ΚΑΤ) του Έργου βάσει του οποίου θα δοθεί από τους Διαγωνιζόμενους Οικονομική Προσφορά ανέρχεται σε 545.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικά και Φ.Π.Α.).
 16. Ακύρωση – Ματαίωση του Διαγωνισμού
  Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να ακυρώσει τον παρόντα διαγωνισμό, στις περιπτώσεις που αναλυτικά προβλέπονται στο Τεύχος της Διακήρυξης.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση