RFP-204/10 – “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ I.S.O. ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το Ν.1955/91 προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προσκαλώντας όσους έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλλουν προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα περιληπτική Προκήρυξη και τα αναλυτικά τεύχη του Διαγωνισμού.

 1. Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.
  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Λεωφ. Μεσογείων 191-193, GR – 115 25 Αθήνα
  Τηλ. : 210 – 6792221, Fax: 210 – 6792219, e-mail:grigas@ametro.gr
 2. Τίτλος και Αριθμός Διαγωνισμού
  «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 9001:2008 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1429» – RFP-204/10
 3. Περιγραφή / Αντικείμενο της Σύμβασης
  • Μελέτη – σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία (συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής εκπαίδευσης του προσωπικού) Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας θα περιλαμβάνει ένα διακριτό αλλά και πλήρως συμβατό Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕ) σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429.
  • Υποστήριξη της εταιρείας Αττικό Μετρό Α.Ε. κατά την διαδικασία πιστοποίησής της σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.
  • Υποστήριξη της εταιρείας Αττικό Μετρό Α.Ε. κατά την διαδικασία επιβεβαίωσης / πιστοποίησης της διαχειριστικής επάρκειας της σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης / Επιβεβαίωσης ή από άλλον αρμοδίως θεσμοθετημένο Φορέα.
 4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
  Αθήνα
 5. Δικαιούμενοι Συμμετοχής
  Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος οικονομικοί φορείς που σε κάθε περίπτωση πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:Ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες που έχουν συσταθεί νόμιμα και λειτουργούν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.Συμπράξεις ή Κοινοπραξίες μεταξύ επιχειρήσεων ή εταιρειών που πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.Σε περίπτωση συμπράξεων και κοινοπραξιών κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι με την μορφή συμπράξεων ή κοινοπραξιών δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένο νομικό τύπο. Όμως, εάν ως Ανάδοχος επιλεγεί μια Σύμπραξη ή Κοινοπραξία, τότε αυτή υποχρεούται να καταθέσει συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύστασή της, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη της ευθύνονται έκαστος έναντι της Αττικό Μετρό Α.Ε, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της σύμβασης.Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει ισχύον Πιστοποιητικό Ποιότητας σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001.
 6. Απαιτούμενη Εμπειρία Διαγωνιζομένων
  Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποδείξουν την εμπειρία τους:

  • Σε ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της Σειράς ISO 9000
  • Σε ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της Σειράς ISO 9000 σε εταιρείες Διαχείρισης Έργου (Project Management)
  • Σε ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της Σειράς ISO 9000 σε εταιρείες κατασκευής Έργου (Construction Management)
  • Σε ανάπτυξη Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα

  Για το σκοπό αυτό οι Διαγωνιζόμενοι θα δηλώσουν τα στοιχεία της σχετικής τους εμπειρίας, όπως ειδικότερα προβλέπεται στα Τεύχη του Διαγωνισμού και θα υποβάλουν σχετικά πιστοποιητικά / βεβαιώσεις εκτέλεσης από τους οικείους εργοδότες.

 7. Προεκτιμώμενη Αμοιβή
  Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της Σύμβασης ανέρχεται σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
  Η ως άνω προεκτιμώμενη αμοιβή είναι δεσμευτική και δεν επιτρέπεται στο Διαγωνιζόμενο να την υπερβεί.
  Επισημαίνεται ότι Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζόμενου η οποία είναι χαμηλότερη από το 65% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της Σύμβασης απορρίπτεται.
 8. Πληρωμές Αναδόχου
  Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί τμηματικά μετά την παραλαβή κάθε μιας από τις συνολικά τέσσερις (4) φάσεις εξέλιξης των εργασιών του Αναδόχου.
  Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.
 9. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών
  Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της.
 10. Τεύχη Διαγωνισμού
  Τα τεύχη του Διαγωνισμού είναι η Προκήρυξη με τα Συνημμένα της, στα οποία περιλαμβάνεται το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ) με τα Συνημμένα του.
  Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, Λεωφ. Μεσογείων 191-193 (115 25 Αθήνα), Πληροφορίες Γ. Ρήγας τηλ.: 210-6792221 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2010από τα γραφεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ με την καταβολή του ποσού των πενήντα Ευρώ (50€).
  Η παρούσα Προκήρυξη αποτελεί περίληψη και μόνο των βασικότερων στοιχείων του Διαγωνισμού και δεν υποκαθιστά τα Τεύχη του Διαγωνισμού.
  1. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών.
   Δευτέρα 26 Ιουλίου 2010 και ώρα 15:00
  2.  Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν.
   ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε, Λεωφ. Μεσογείων 191-193 115 25 Αθήνα
   Υπόψη Επιτροπής Διαγωνισμού
  3. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.
   Ελληνική.
 11. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών
  Η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα γνωστοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους εγγράφως, με πρόσκληση που θα αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax).
 12. Απαιτούμενες εγγυήσεις
  Με την υποβολή προσφοράς απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της Σύμβασης.
  Με την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα ανέρχεται σε ποσοστό 10%, της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της Σύμβασης.
 13. Διάρκεια Ισχύος Προσφορών
  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εννέα (9) μήνες τουλάχιστον προσμετρούμενους από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
 14. Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης
  Η ανάθεση θα γίνει στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μετά από αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα προκύψει απο το γινόμενο της βαθμολόγησης των επιμέρους κριτηρίων επι των συντελεστών βαρύτητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη . Η βαρύτητα της Τεχνικής προς την Οικονομική προσφορά είναι 70% προς 30% επί της συνολικής βαθμολογίας.
 15. Λοιπά Στοιχεία
  Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία δίνονται στα τεύχη Διαγωνισμού. Η παρούσα δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε (www.ametro.gr).
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση