ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση των εργοταξιακών χώρων του Μετρό της Αθήνας πραγματοποιεί διαγωνισμό:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΦΙΣΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: RFP-200/09

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια, μεταφορά, και τοποθέτηση αφισών σε όλους τους εργοταξιακούς χώρους του Μετρό της Αθήνας σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στο Τεύχος Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

2. Προϋπολογισμός: 85.000 Ευρώ (συν Φ.Π.Α.)

3. Το Τεύχος του Διαγωνισμού θα διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι μπορούν να το προμηθευτούν επιτόπου ή μέσω ταχυδρομείου στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ως εξής:

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 191-193, Τ.Κ. 115 25, Αθήνα

Υπηρεσία Εφοδιασμού – Υπόψη: Π. Ευαγγελόπουλου
Τηλ.:210-6792.140

4. Ως Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 10/07/2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση του Σημείου 3 παραπάνω.

5. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση