ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή αγοράς(-ών):

Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει:

Εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης (ΟΜ) και της Μελέτης Εφαρμογής (ΜΕ), Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμή και Θέση σε Λειτουργία του Ηλεκτρομηχανολογικού και Σιδηροδρομικού Εξοπλισμού του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. επιφυλάσσεται να κάνει χρήση της δυνατότητας της διάταξης του άρθρου 40 παράγραφος 3 περίπτωση ζ΄ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ για νέα παρόμοια έργα.

Κατεβάστε τη φόρμα της προκήρυξης σε κείμενο word (361KB).

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση