Διαγωνισμός «ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΥΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» – Ανάρτηση Ανάθεσης Σύμβασης

Σας γνωστοποιούμε ότι με την υπ’ αριθμ. 1352(δ)/05.02.2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» ως Προϊσταμένης Αρχής του Ν. 3316/05 (ΑΔΑ: 6Σ6Ν46Ψ8Ο3-1Μ8) εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του εν θέματι Διαγωνισμού και η ανάθεση της Σύμβασης στην σύμπραξη εταιρειών «SSF Ingenieure AG» – «ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» – «ΓΑΜΜΑ 4 Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με μέγιστη συνολική αμοιβή όλων των επιμέρους συμβάσεων της συμφωνίας – πλαίσιο οκτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (853.150,00 €), μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η Σύμβαση υπεγράφη στις 24 Ιουνίου 2016.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up