Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2007 -2013 (ΕΠ – Αττική)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης –  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020″ (ΕΠ – Αττική)

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μάιος 2018

Α. Αναφορικά με τον ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ:
• Στον Πειραιά:
– Από τις εργασίες που ολοκληρώνουν τη γραμμή επέκτασης του ΤΡΑΜ στον Πειραιά, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες: κατασκευής του τροχιοδρόμου στη Βασ. Γεωργίου (από το πέρας του Τινάνειου κήπου μέχρι την Ακτή Μιαούλη), στη διάβαση της Ακτής Μιαούλη και στην Ποσειδώνος, καθώς και της εγκατάστασης της Εναέριας Γραμμής Έλξης στις περιοχές με τελειωμένο τροχιόδρομο.
Β. Αναφορικά με λοιπές εργασίες (αναφορά σε εκτεταμένα μέτωπα εργασιών)
• Στην Β. Γεωργίου (πλατεία Ρολόι), μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών (αντιστηρίξεις και χωματουργικές εργασίες, μονώσεις), ξεκίνησαν οι εργασίες σκυροδεμάτων για την κατασκευή του νέου υποσταθμού έλξης του ΤΡΑΜ.
• Στην Εθν. Αντιστάσεως (πλατεία Ιπποδαμείας), μετά την εφαρμογή των τελικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού (νησίδα διαχωρισμού κυκλοφορίας, κ.λπ.)
• Στη στάση ΣΕΦ και την πλατεία Αλικάκου, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες λοιπών προβλεπόμενων εγκαταστάσεων (οικίσκων εξυπηρέτησης της στάσης ΣΕΦ κ.λπ.)
• Σε διάφορες περιοχές του Πειραιά είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης συστημάτων υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων.

Print Friendly, PDF & Email

Απρίλιος 2018

Α. Αναφορικά με τον ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ:
• Στον Πειραιά:
– Από τις εργασίες που ολοκληρώνουν τη γραμμή επέκτασης του ΤΡΑΜ στον Πειραιά, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες: κατασκευής του τροχιοδρόμου στη Βασ. Γεωργίου (από το πέρας του Τινάνειου κήπου μέχρι την Ακτή Μιαούλη), στη διάβαση της Ακτής Μιαούλη και στην Ποσειδώνος, καθώς και της εγκατάστασης της Εναέριας Γραμμής Έλξης στις περιοχές με τελειωμένο τροχιόδρομο.
Β. Αναφορικά με λοιπές εργασίες (αναφορά σε εκτεταμένα μέτωπα εργασιών)
• Στην Ακτή Ποσειδώνος ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής τερματικής στάσης του ΤΡΑΜ.
• Στην Β. Γεωργίου (πλατεία Ρολόι), ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής (αντιστηρίξεις και χωματουργικές εργασίες) και ξεκίνησαν οι εργασίες μονώσεων στεγανολεκάνης για την κατασκευή του νέου υποσταθμού έλξης του ΤΡΑΜ.
• Στην Εθν. Αντιστάσεως (πλατεία Ιπποδαμείας), μετά την εφαρμογή των τελικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, βρίσκονται σε τελικό στάδιο οι εργασίες αστικού σχεδιασμού της περιοχής (νησίδα διαχωρισμού κυκλοφορίας, κ.λπ.)
• Στη στάση ΣΕΦ και την πλατεία Αλικάκου, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες λοιπών προβλεπόμενων εγκαταστάσεων (οικίσκων εξυπηρέτησης της στάσης ΣΕΦ κ.λπ.)
• Σε διάφορες περιοχές του Πειραιά είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης συστημάτων υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up